Na osnovu Zakona o budžetu institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za 2020. godinu („Službeni glasnik BiH“, broj 46/20) i Odluke o kriterijima za dodjelu grant sredstava Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine za 2020. godinu koju je Vijeće ministara Bosne i Hercegovine usvojilo na 36. vanrednoj sjednici održanoj 18.11.2020. godine, Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine objavljuje

JAVNI POZIV za dodjelu Grantova za aktivnosti prema iseljeništvu

Cilj dodjele grant sredstava je podrška nevladinim organizacijama i udruženjima u njihovim aktivnostima prema iseljeništvu.

Grant sredstva su namijenjena jačanju kulturne, obrazovne, privredne i sportske saradnje sa iseljeništvom, očuvanju identiteta, kulture i maternjeg jezika (B/H/S), uz aktivan angažman iseljeništva u realizaciji projektnih aktivnosti, u iznosu od 10.000,00 KM i osigurana su u okviru budžeta Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine za 2020. godinu.

Tekst JAVNOG POZIVA i potrebnu dokumentaciju možete preuzeti ovdje:

ANEKS I – JAVNI POZIV za dodjelu Grantova za aktivnosti prema iseljeništvu

ANEKS II – Prijava na javni poziv

ANEKS III – Prijedlog projekta

Aneks IV – Primjer budžeta projekta

Aneks VI – Izjava o partnerstvu

O D L U K A o kriterijima za dodjelu grant sredstava Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine za 2020. godinu

PRAVILNIK o kriterijima za finansiranje i sufinansiranje projekata u oblastima od javnog interesa koje provode udruženja i fondacije

Aneks VII – Primjer finalnog finansijskog izvještaja za projekat

Aneks VIII- Primjer završnog izvještaja o provođenju projekta