Na osnovu Zakona o budžetu institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za 2020. godinu („Službeni glasnik BiH“, broj 46/20) i  Odluke o kriterijima za dodjelu grant sredstava Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine za 2020. godinu koju je Vijeće ministara Bosne i Hercegovine usvojilo na 36. vanrednoj sjednici održanoj 18.11.2020. godine, Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine objavljuje

JAVNI POZIV za dodjelu Granta podrške jedinicama lokalne samouprave za implementaciju Politike o saradnji sa iseljeništvom.

Cilj dodjele grant sredstava je jačanje kapaciteta lokalnih zajednica u razvojnoj saradnji sa iseljeništvom, pružanje kvalitetnijih usluga iseljeništvu na lokalnom nivou, korištenje potencijala iseljeništva za lokalni razvoj, stimulisanje lokalnog ekonomskog razvoja, saradnja sa mladim generacijama u iseljeništvu, uz aktivan angažman iseljeništva u realizaciji projektnih aktivnosti.

Grant sredstva su namijenjena jačanju kapaciteta lokalnih zajednica u razvojnoj saradnji sa iseljeništvom, korištenju potencijala iseljeništva za lokalni razvoj, stimulisanju lokalnog ekonomskog razvoja, razvijanju saradnje sa mladim generacijama u iseljeništvu, uz aktivan angažman iseljeništva u realizaciji projektnih aktivnosti.

Pravo na podnošenje projektnih prijedloga za dodjelu grant sredstava imaju isključivo jedinice lokalne samouprave u Bosni i Hercegovini, uključujući i Brčko distrikt Bosne i Hercegovine, kao i više jedinica lokalne samouprave zajedničkim projektom (međuopćinska ili regionalna saradnja).

Tekst JAVNOG POZIVA i potrebnu dokumentaciju možete preuzeti ovdje:

JAVNI POZIV za dodjelu Granta podrške jedinicama lokalne samouprave za implementaciju Politike o saradnji sa iseljeništvom

Obrazac I – Obrazac projektnog prijedloga

Obrazac II- Plan aktivnosti

Obrazac III- Budžet projekta

Obrazac IV- Logički okvir

Obrazac V- Podaci o podnosiocu projektnog prijedloga

Obrazac VII – Izjava o partnerstvu 

O D L U K A o kriterijima za dodjelu grant sredstava Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine za 2020. godinu

Smjernice o postupku dodjele grant sredstava Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH