Vijeće ministara BiH usvojilo je Izvještaj Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice o provedbi Politike o saradnji sa iseljeništvom za 2018. godinu i podržalo zaključke kojima se jača daljnja saradnja.

Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice u saradnji sa Ministarstvom vanjskih poslova zaduženo je, između ostalog, da uspostavi međuresorno koordinaciono tijelo za saradnju sa iseljeništvom, zatim da u ime Vijeće ministara BiH pozove institucije na svim nivoima vlasti u Bosni i Hercegovini da pruže podršku i saradnju ovom ministarstvu na implementaciji dokumenta Politike o saradnji sa iseljeništvom.

Također, Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice je zaduženo da pripremi informaciju o značaju povezivanja mladih u iseljeništvu sa Bosnom i Hercegovinom, kao i da pripremi informaciju i upozna Vijeće ministara Bosne i Hercegovine o organiziranosti iseljeništva, kao i o aktivnostima organizacija / udruženja u iseljeništvu.

U izvještaju je naglašeno da su nastavljene aktivnosti za provođenje ciljeva Politike o saradnji sa iseljeništvom, usvojene u aprilu 2017. godine, koji se odnose na razvoj pravnog sistema i institucionalnih kapaciteta u ovoj oblasti, pružanje podrške iseljeništvu i unapređenje saradnje, te stvaranje uvjeta za veći doprinos iseljeništva razvoju BiH.

U prošloj godini je, između ostalog, uspostavljen Portal za interaktivno (online) dopunsko obrazovanje djece u iseljeništvu i pušten u rad interaktivni portal za dijasporu iz Bosne i Hercegovine www.dijaspora.mhrr.gov.ba  te je održana konferencija dijaspore u Sarajevu. Istovremeno je završeno istraživanje “Mapiranje dijaspore iz BiH” koje pruža uvid u demografsko, sociološko i ekonomsko stanje iseljeništva u 10 država u kojim je provedeno ovo istraživanje.

Nastavljena je i provedba projekta “Dijaspora za razvoj” koji na lokalnom nivou treba osnažiti kapacitete za pružanje kvalitetnijih usluga, umrežavanja i bolje saradnje s dijasporom i njeno uključivanje u razvojne planove.

Izvještaj o provedbi Politike o saradnji sa iseljeništvom za 2018. godinu možete preuzeti ovdje.