• Bosanski
 • Hrvatski
 • Српски
 • Laktaši – projekti i poslovne ideje

  Opština Laktaši je u potrazi za investitorom

  U pripremi

  1. Naziv projekta: „Prerada i pakovanje voća i povrća“

  Sektor: Poljoprivreda i trgovina

  Kratak opis projekta: Projektom „Pakovanje i prodaja voća i povrća“ bit će uspostavljen otkupno – prerađivački centar za voće i povrće u Laktašima. Na području opštine Laktaši postoji dugogodišnja tradicija u proizvodnji voća i povrća. Značajan broj proizvođača primjenjuje savremenu tehnologiju i postiže veoma visoke prinose. U oblasti povrtlarstva, najviše se proizvode krompir, luk, kupus, paprike, paradajz, dinje, lubenice i krastavac, dok se u oblasti voća najviše proizvode jabuka, šljiva i kruška. Budući da postoji značajna sirovinska baza potrebno je organizirati otkup i preradu poljoprivrednih proizvoda, odnosno voća i povrća. Opština je spremna investitoru staviti na raspolaganje lokaciju na kojoj bi mogao  izgraditi objekat i staviti u funkciju za preradu i pakovanje voća i povrća. Riječ je o „Greenfield“ investiciji koja bi se realizirala u jednoj o poslovnih zona na teritoriji opštine Laktaši. Najperspektivnija poslovna zona Aleksandrovac, nalazi se u blizini autoputa Banjaluka – Gradiška, što ovu lokaciju čini izuzetno pristupačnom. Opština Laktaši ima razvijenu kompletnu infrastrukturu što je čini jednom od najatraktivnijih opština za ulaganje. Međunarodni prijelaz Gradiška, koji posjeduje inspekcijske kontrole za sve vrste roba, udaljen je 20 km od centra opštine Laktaši. Opština Laktaši se nalazi svega 20 km od Banja Luke, administrativnog i kulturnog centra Republike Srpske. Od velikih regionalnih centara Laktaše dijeli najviše 300 km (Sarajevo – 250 km, Zagreb – 160 km, Beograd  – 306 km, Ljubljana 300 km). Poljoprivredno zemljište u Lijevču polju je zemljište najviše bonitetne klase i proizvodnog potencijala i većina stanovništva se bavi poljoprivrednom proizvodnjom.   Analiza je pokazala da bi proizvodnja bila veća, a čak bi se i novi proizvođači uključili u komercijalnu proizvodnju ako bi imali sigurnog kupca za svoje proizvode. Otkupni i prerađivački centar bi sirovine mogao nabavljati od proizvođača koji se nalaze na teritorijama opština Laktaši, Srbac, Gradiška i Kozarska Dubica. U ovim opštinama postoji duga tradicija proizvodnje poljoprivrednih proizvoda, proizvodi se kvalitetna sirovina i proizvođači su ovladali savremenom tehnologijom proizvodnje. S druge strane otvaraju se mogućnosti izvoza domaćih proizvoda na inostrano tržište. Također, moguće je uspostaviti kooperantsku saradnju između investitora i poljoprivrednih proizvođača, tj. da investitor poljoprivrednim proizvođačima osigura repromaterijal i savjetodavne usluge koje će uračunati u otkupnu cijenu. Na taj način investitor može pod kontrolom držati sve procese od sadnje kultura pa do otkupa. Ovakav način poslovanja, invistitora čini sigurnim da će svojim kupcima predati robu određene vrste i kvalitete po unaprijed dogovorenoj cijeni.

  Razlozi zbog kojih bi se investiralo u projekat: povoljna cijena električne energije, niskim transportnim troškovima zbog geografskog položaja opštine Laktaši, razvijena infrastrukture i nepostojanje drugih prerađivačkih kapaciteta, niža cijena radne snage u odnosu na zemlje u Evropskoj uniji.

  1. Naziv projekta: „Centar za sortiranje i reciklažu komunalnog otpada“

  Sektor: Zaštita životne sredine i komunalne usluge

  Kratak opis projekta: Projekat podrazumijeva izgradnju centra za sortiranje i reciklažu u Laktašima. Realizacija ovog projekta imala bi višestruk značaj, kako za opštinu Laktaši tako i za investitore iz dijaspore, jer bi dovela do učvršćivanja veza, te jačanja i promocije saradnje Republike Srpske i Bosne  i Hercegovine sa dijasporom. Opštine Prnjavor, Gradiška, Srbac i Laktaši imaju kapacitete neophodne za nesmetano odvijanje poslovanja, odnosno postoje kapaciteti da se prikupi 40.000 tona otpada na godišnjem nivou. U novoformiranom postrojenju trebalo bi uspostaviti sistem u kojem je moguće proizvoditi električnu energiju iz obnovljivih izvora energije (deponijski biogas), snage 1-10 megavata, a sve u skladu sa Zakonom o obnovljivim izvorima energije i efikasnoj kogeneraciji. Moguće je uspostavljanje javno-privatnog partnerstva na ovom projektu.

  1. Naziv projekta: „Izgradnja Aqua parka u Laktašima“

  Sektor: Banjski turizam

  Kratak opis projekta: Razvojni potencijal opštine predstavlja banjski turizam. Banje Laktaši i Slatina sa termomineralnom vodom posjeduju višedecenijsku turističku tradiciju u liječenju reumatskih oboljenja, bolesti srca, očiju, krvotoka i dr. Izgradnja aqua parka u Laktašima, koja se spominje kao jedan od razvojnih projekata, upotpunila bi sadržaj i unaprijedila ponudu banjskog turizma. Iako razvijen u Laktašima, banjski turizam se može dodatno razvijati, i to na način da se stvore uslovi da sve uzrasne kategorije, kako lokalno stanovništvo tako i posjetioci iz drugih gradova i opština i strani turisti, nađu za interesantno i korisno (u ovom slučaju, kupanje u termomineralnoj vodi) da posjete aqua park.

   

  DOKUMENTI/FAJLOVI

  Nema dodatnih dokumenata ili fajlova

  Pitajte nas