• Bosanski
 • Hrvatski
 • Српски
 • Laktaši – projekti i poslovne ideje

  Općina Laktaši je u potrazi za investitorom

  U pripremi

  1. Naziv projekta: „Prerada i pakiranje voća i povrća“

  Sektor: Poljoprivreda i trgovina

  Kratak opis projekta: Projektom „Pakiranje i prodaja voća i povrća“ bit će utemeljen otkupno – prerađivački centar za voće i povrće u Laktašima. Na području općine Laktaši postoji višegodišnja tradicija u proizvodnji voća i povrća. Značajan broj proizvođača primjenjuje suvremenu tehnologiju i postiže veoma visoke prinose. U području povrtlarstva, najviše se proizvode krumpir, luk, kupus, paprike, rajčica, dinje, lubenice i krastavac, dok se u području voća najviše proizvode jabuka, šljiva i kruška. Budući da postoji značajna sirovinska baza potrebno je organizirati otkup i preradu poljoprivrednih proizvoda, odnosno voća i povrća. Općina je spremna investitoru staviti na raspolaganje lokaciju na kojoj bi mogao  izgraditi objekt i staviti u funkciju za preradu i pakiranje voća i povrća. Riječ je o „Greenfield“ investiciji koja bi se realizirala u jednoj o poslovnih zona na teritoriju općine Laktaši. Najperspektivnija poslovna zona Aleksandrovac, nalazi se u blizini autoceste Banjaluka – Gradiška, što ovu lokaciju čini izuzetno pristupačnom. Općina Laktaši ima razvijenu kompletnu infrastrukturu što je čini jednom od najatraktivnijih općina za ulaganje. Međunarodni prijelaz Gradiška, koji posjeduje inspekcijske kontrole za sve vrste roba, udaljen je 20 km od središta općine Laktaši. Općina Laktaši nalazi se svega 20 km od Banja Luke, administrativnog i kulturnog središta Republike Srpske. Od velikih regionalnih centara Laktaše dijeli najviše 300 km (Sarajevo – 250 km, Zagreb – 160 km, Beograd  – 306 km, Ljubljana 300 km). Poljoprivredno zemljište u Lijevču polju zemljište je najviše bonitetne klase i proizvodnog potencijala i većina stanovništva bavi se poljoprivrednom proizvodnjom.   Analiza je pokazala da bi proizvodnja bila veća, a čak bi se i novi proizvođači uključili u komercijalnu proizvodnju ako bi imali sigurnog kupca za svoje proizvode. Otkupni i prerađivački centar sirovine bi mogao nabavljati od proizvođača koji se nalaze na teritoriju općina Laktaši, Srbac, Gradiška i Kozarska Dubica. U ovim općinama postoji duga tradicija proizvodnje poljoprivrednih proizvoda, proizvodi se kvalitetna sirovina i proizvođači su ovladali suvremenom tehnologijom proizvodnje. S druge strane otvaraju se mogućnosti izvoza domaćih proizvoda na inozemno tržište. Također, moguće je uspostaviti kooperantsku suradnju između investitora i poljoprivrednih proizvođača, tj. da investitor poljoprivrednim proizvođačima osigura repromaterijal i savjetodavne usluge koje će uračunati u otkupnu cijenu. Na taj način investitor može pod kontrolom držati sve procese od sadnje kultura pa do otkupa. Ovakav način poslovanja, invistitora čini sigurnim da će svojim kupcima predati robu određene vrste i kvalitete po unaprijed ugovorenoj cijeni.

  Razlozi zbog kojih bi se investiralo u projekt: povoljna cijena električne energije, niskim transportnim troškovima zbog geografskog položaja općine Laktaši, razvijene infrastrukture i nepostojanje drugih prerađivačkih kapaciteta, niža cijena radne snage u odnosu na zemlje u Europskoj uniji.

  1. Naziv projekta: „Centar za sortiranje i reciklažu komunalnog otpada“

  Sektor: Zaštita životne sredine i komunalne usluge

  Kratak opis projekta: Projekt podrazumijeva izgradnju centra za sortiranje i reciklažu u Laktašima. Realizacija ovog projekta imala bi višestruk značaj, kako za općinu Laktaši tako i za investitore iz dijaspore, jer bi dovela do učvršćivanja veza, te jačanja i promocije suradnje Republike Srpske i Bosne  i Hercegovine s dijasporom. Općine Prnjavor, Gradiška, Srbac i Laktaši imaju kapacitete neophodne za nesmetano odvijanje poslovanja, odnosno postoje kapaciteti za prikupiti 40.000 tona otpada na godišnjoj razini. U novoutemeljenom postrojenju trebalo bi uspostaviti sustav u kojem je moguće proizvoditi električnu energiju iz obnovljivih izvora energije (deponijski biogas), snage 1-10 megavata, a sve sukladno Zakonu o obnovljivim izvorima energije i efikasnoj kogeneraciji. Moguće je utemeljenje javno-privatnog partnerstva na ovom projektu.

  1. Naziv projekta: „Izgradnja Aqua parka u Laktašima“

  Sektor: Banjski turizam

  Kratak opis projekta: Razvojni potencijal općine predstavlja banjski turizam. Banje Laktaši i Slatina s termomineralnom vodom posjeduju višedecenijsku turističku tradiciju u liječenju reumatskih oboljenja, bolesti srca, očiju, krvotoka i dr. Izgradnja aqua parka u Laktašima, koja se spominje kao jedan od razvojnih projekata, upotpunila bi sadržaj i unaprijedila ponudu banjskog turizma. Iako razvijen u Laktašima, banjski turizam može se dodatno razvijati, i to na način stvaranja uvjeta da sve uzrasne kategorije, kako lokalno stanovništvo tako i posjetitelji iz drugih gradova i općina i strani turisti, nađu za zanimljivo i korisno (u ovom slučaju, kupanje u termomineralnoj vodi) da posjete aqua park

   

   

  DOKUMENTI/FAJLOVI

  Nema dodatnih dokumenata ili fajlova

  Pitajte nas