Sa problematikom gubitka i njegovanja maternjeg jezika u dijaspori suočavaju se i odrasli i djeca. Odrasli kroz roditeljstvo, odluke koje donose svjesno ili nesvjesno o upotrebi maternjeg ili nekog drugog jezika u kontekstu porodice i privatnog života. Dina Mehmedbegovic u ovom reflektivnom osvrtu pruža uvid u ključna iskustva svoje šire porodice, BiH dijaspore u Londonu i njene radove koji se zalažu za prednosti dvojezičnosti i njegovanje maternjeg jezika. Ovaj blog objavljen je i na engleskom, na portalu: Healthylinguisticdiet.com