Sarajevo, 24. augusta 2017. godine – Vijeće ministara BiH usvojilo je Informaciju o potrebi za dopunskim obrazovanjem djece bosanskohercegovačkih iseljenika u inozemstvu.

Zaduženo je Ministarstvo civilnih poslova da pripremi analizu troškova za unapređenje dopunskog obrazovanja djece u onim zemljama u kojima je najveći broj bosanskohercegovačkih iseljenika.

Dopunsko obrazovanje, kako se navodi u informaciji Ministarstva civilnih poslova, različito je organizirano od zemlje do zemlje, a time se razlikuju i potrebe za njim. BiH je do sada vrlo malo učinila na osnivanju dopunskog obrazovanja, izuzev izrade Nastavnog plana i programa za predmete dopunske nastave u osnovnoj i srednjoj školi za djecu u inozemstvu i izdavanja udžbenika dopunske nastave za djecu u inozemstvu od I. do IV. razreda osnovne škole. Međutim, obveza Bosne i Hercegovine po pitanju dopunske nastave iz nacionalnih predmeta, kako je ustanovljeno Okvirnim zakonom o osnovnom i srednjem obrazovanju u Bosni i Hercegovini iz 2003. godine, u smislu potpisivanja bilateralnih sporazuma sa zemljama prijema i osiguranja financijskih sredstava za dopunsku nastavu, ne prestaje.

U cilju unapređenja dopunskog obrazovanja, kako je zaključeno, potrebna je snažnija suradnja nadležnih ministarstva na državnoj razini, Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice, Ministarstva civilnih poslova i Ministarstva vanjskih poslova, ministarstava nadležnih za obrazovanja na entitetskim i kantonalnim razinama, te bh. udruženja i organizacija u inozemstvu, kao i samih pojedinaca.