Влада Брчко дистрикта БиХ је објавила Позив за доставу понуда за набавку услуге организовања обука за руководиоце/државне службенике за потребе Одјељења за европске интеграције и међународну сарадњу, у циљу спровођења Стратегије развоја сарадње са дијаспором Брчко дистрикта бих за период 2020-2024. година.

Сви заинтересирани понуђачи могу доставити понуду за стручно усавршавање из области сарадње са дијаспором, са свим траженим документима овог Позива, а иста се доставља у затвореној коверти на којој мора бити назначено:
а)        назив и адреса уговорног органа;
б)        назив и адреса Понуђача у лијевом горњем углу коверте;
ц)        назив предмета набавке, односно назнака „Услуга организовања обука за руководиоце/државне службенике, у циљу спровођења стратегије развоја сарадње са дијаспором Брчко дистрикта БиХ за период 2020-2024. година“

Тражени документи достављају се као оригинали или овјерене копије које не могу бити старије од три мјесеца. Уколико понуду доставља група Понуђача, сви чланови групе достављају заједно доказе у смислу испуњавања услова.

Понуђачи морају испунити услов из члана 46. Закона о јавним набавкама БиХ односно доставити доказ да су регистровани за стручна усавршавања и едукације, а исто доказују овјереном фотокопијом актуелног Извода из судског регистра или другим документом из којег је видљиво да је Понуђач регистрован за пружање предметне услуге.

Достава горе наведене понуде, уз тражене пратеће документе, ће се вршити путем Протокола Владе Брчко дистрикта БиХ. Крајњи рок за доставу понуда је до 19.08.2022. године, до 11:45 сати.

Детаљније информације о овом Позиву може пронаћи на позив-за-доставу-понуда-за-набавку-услуге-организовања-обука-за-руководиоце-дрзавне-слузбенике-у-циљу-спроводења-стратегије-развоја-сарадње-са-дијаспором-брцко-дистрикта-бих-за-период-2020-2024.-година (бдцентрал.нет)