Vlada Brčko distrikta BiH je objavila Poziv za dostavu ponuda za nabavku usluge organizovanja obuka za rukovodioce/državne službenike za potrebe Odjeljenja za evropske integracije i međunarodnu saradnju, u cilju sprovođenja Strategije razvoja saradnje sa dijasporom Brčko distrikta bih za period 2020-2024. godina.

Svi zainteresirani ponuđači mogu dostaviti ponudu za stručno usavršavanje iz oblasti saradnje sa dijasporom, sa svim traženim dokumentima ovog Poziva, a ista se dostavlja u zatvorenoj koverti na kojoj mora biti naznačeno:
a)        naziv i adresa ugovornog organa;
b)        naziv i adresa Ponuđača u lijevom gornjem uglu koverte;
c)        naziv predmeta nabavke, odnosno naznaka „Usluga organizovanja obuka za rukovodioce/državne službenike, u cilju sprovođenja strategije razvoja saradnje sa dijasporom Brčko distrikta BiH za period 2020-2024. godina“

Traženi dokumenti dostavljaju se kao originali ili ovjerene kopije koje ne mogu biti starije od tri mjeseca. Ukoliko ponudu dostavlja grupa Ponuđača, svi članovi grupe dostavljaju zajedno dokaze u smislu ispunjavanja uslova.

Ponuđači moraju ispuniti uslov iz člana 46. Zakona o javnim nabavkama BiH odnosno dostaviti dokaz da su registrovani za stručna usavršavanja i edukacije, a isto dokazuju ovjerenom fotokopijom aktuelnog Izvoda iz sudskog registra ili drugim dokumentom iz kojeg je vidljivo da je Ponuđač registrovan za pružanje predmetne usluge.

Dostava gore navedene ponude, uz tražene prateće dokumente, će se vršiti putem Protokola Vlade Brčko distrikta BiH. Krajnji rok za dostavu ponuda je do 19.08.2022. godine, do 11:45 sati.
Detaljnije informacije o ovom Pozivu može pronaći na poziv-za-dostavu-ponuda-za-nabavku-usluge-organizovanja-obuka-za-rukovodioce-drzavne-sluzbenike-u-cilju-sprovodenja-strategije-razvoja-saradnje-sa-dijasporom-brcko-distrikta-bih-za-period-2020-2024.-godina (bdcentral.net)