• Bosanski
 • Hrvatski
 • Српски
 • Registriraj organizaciju

  Pozivamo sve udruge i organizacije u bh. dijaspori da se registriraju na našoj platformi kako bi lakše komunicirali i postali dijelom svjetske mape iseljeništva iz BiH.

  Na ovom mjestu možete se predstaviti, upoznati nas sa svojim radom, te se povezati s drugim udrugama i organizacijama iz bh. dijaspore širom svijeta, kao i s državnim institucijama, privatnim i civilnim sektorom u BiH.

  Registrirajte se i predstavite svoju organizaciju i aktivnosti, svim partnerima u Bosni i Hercegovini i u inozemstvu.

  Također, osim registracije na portalu, pozivamo Vas  da se upišete i u “Evidenciju udruga i saveza iseljenika iz Bosne i Hercegovine” u Ministarstvu za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine. Upis u “Evidenciju udruga i saveza iseljenika iz Bosne i Hercegovine” omogućit će korištenje podrške Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice u realizaciji aktivnosti udruga i saveza, kao i redovito informiranje o projektima i mogućnostima suradnje s Bosnom i Hercegovinom.

  Upis u Evidenciju vrši se na temelju prijave za upis koja se podnosi Ministarstvu za ljudska prava i izbjeglice na Obrazac 1 koji je sastavni dio Pravilnika o postupku upisa, sadržaju i načinu vođenja evidencije udruga i saveza iseljenika iz BiH. Prijava se popunjava elektronički, latiničnim ili čiriličnim pismom, na jednom od tri službena jezika u upotrebi u Bosni i Hercegovini. Uz prijavu se dostavljaju slijedeći dokumenti: ovjerena preslika rješenja o upisu u registar nadležnog organa u državi prijema; sudski prijevod rješenja na jedan od tri službena jezika u upotrebi u Bosni i Hercegovini; ovjerena preslika statuta ili ekvivalentnog dokumenta na temelju kojega je izvršena registracija kod nadležnog organa u državi prijema; sudski prijevod statuta ili ekvivalentnog dokumenta na jedan od tri službena jezika u upotrebi u Bosni i Hercegovini; ovjerena preslika akta o izboru ovlaštene osobe za zastupanje; sudski prijevod akta o izboru ovlaštene osobe za zastupanje na jedan od tri službena jezika u upotrebi u Bosni i Hercegovini.
  Popunjena prijava, zajedno s prilozima, dostavlja se poštom i elektroničkim putem na sljedeću adresu:
  Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine
  Trg Bosne i Hercegovine 1
  71000 Sarajevo. Bosna i Hercegovina
  E-mail adresa: iseljenistvo@mhrr.gov.ba

  Prijavi se ili registrujza pristup formi za registraciju organizacije.

  Pitajte nas