• Bosanski
 • Hrvatski
 • Српски
 • Registruj organizaciju

  Pozivamo sva udruženja i organizacije u bh. dijaspori da se registruju na našoj platformi kako bi lakše komunicirali i postali dio svjetske mape iseljeništva iz BiH.

  Na ovom mjestu se možete predstaviti, upoznati nas sa svojim radom, te se povezati sa drugim udruženjima i organizacijama iz bh. dijaspore širom svijeta, kao i sa državnim institucijama, privatnim i civilnim sektorom u BiH.

  Registrujte se i predstavite svoju organizaciju i aktivnosti, svim partnerima u Bosni i Hercegovini i u inostranstvu.

  Također, osim registracije na portalu, pozivamo Vas  da se upišete i u “Evidenciju udruženja i saveza iseljenika iz Bosne i Hercegovine” u Ministarstvu za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine. Upis u “Evidenciju udruženja i saveza iseljenika iz Bosne i Hercegovine” omogućit će korištenje podrške Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice u realizaciji aktivnosti udruženja i saveza, kao i redovno informisanje o projektima i mogućnostima saradnje sa Bosnom i Hercegovinom.

  Upis u Evidenciju vrši se na osnovu prijave za upis koja se podnosi Ministarstvu za ljudska prava i izbjeglice na Obrazac 1 koji je sastavni dio Pravilnika o postupku upisa, sadržaju i načinu vođenja evidencije udruženja i saveza iseljenika iz BiH. Prijava se popunjava elektronski, latiničnim ili čiriličnim pismom, na jednom od tri službena jezika u upotrebi u Bosni i Hercegovini. Uz prijavu se dostavljaju sljedeći dokumenti: ovjerena kopija rješenja o upisu u registar nadležnog organa u državi prijema; sudski prijevod rješenja na jedan od tri službena jezika u upotrebi u Bosni i Hercegovini; ovjerena kopija statuta ili ekvivalentnog dokumenta na osnovu kojeg je izvršena registracija kod nadležnog organa u državi prijema; sudski prijevod statuta ili ekvivalentnog dokumenta na jedan od tri službena jezika u upotrebi u Bosni i Hercegovini; ovjerena kopija akta o izboru ovlaštene osobe za zastupanje; sudski prijevod akta o izboru ovlaštene osobe za zastupanje na jedan od tri službena jezika u upotrebi u Bosni i Hercegovini.
  Popunjena prijava, zajedno sa prilozima, dostavlja se poštom i elektronskim putem na sljedeću adresu:
  Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine
  Trg Bosne i Hercegovine 1
  71000 Sarajevo. Bosna i Hercegovina
  E-mail adresa: iseljenistvo@mhrr.gov.ba

  Prijavi se ili registrujza pristup formi za registraciju organizacije.

  Pitajte nas