• Bosanski
 • Hrvatski
 • Српски
 • Švicarska agencija za razvoj i suradnju SDC

  Švicarska i Bosna i Hercegovina (BiH) su višegodišnji partneri još od proglašenja neovisnosti zemlje 1992.

  Podržavajući zemlju u provedbi njezinih nacionalnih razvojnih ciljeva i međunarodnih obveza, Švicarski Program suradnje u BiH zajednički provode razne Švicarske federalne institucije, uglavnom djelujući kroz Švicarsku agenciju za razvoj i suradnju (SDC) i Švicarski državni Sekretarijat za ekonomska pitanja (SECO). Od 1996, Švicarska je podržala BiH sa preko milijardu BAM preko lokalnih i regionalnih razvojnih projekata, kao i preko doprinosa za multilateralne programe.

  Ukupni cilj Švicarskog Programa suradnje je pružiti više i bolje ekonomske, socijalne i političke mogućnosti i perspektive građanima BiH.

  U duhu našeg dugoročnog opredjeljenja i angažmana, glavne domene su: zdravstvo, gospodarstvo i upošljavanje, kao i demokratsko upravljanje, općinske usluge i pravosuđe. Nadalje, Švicarska podupire BiH u uspostavljanju povoljnog okruženja za ljude iz BiH dijaspore koji su voljni aktivno podržati razvitak zemlje.

  Za više informacija o Švicarskoj strategiji suradnje za BiH 2017 – 2020 posjetite web stranicu ambasade www.eda.admin.ch/bosnia-and-herzegovina i www.SwissinBiH.ba // www.svicarskauBiH.ba Facebook stranicu www.facebook.com/SwissEmbassySarajevo/ YouTube SwissEmbassy@CH_Sarajevo

  SDC www.eda.admin.ch/deza/en/home.html je agencija za međunarodnu suradnju Ministarstva vanjskih poslova (FDFA). Ona je odgovorna za cjelokupnu koordinaciju sa drugim federalnim vlastima za razvoj i suradnju s istočnom Europom kao i za pružanje humanitarne pomoći od strane Švicarske Konfederacije.

  Razvojni program Ujedinjenih nacija UNDP

  Čime se bavimo

  Razvojni program Ujedinjenih naroda (UNDP) je globalna razvojna mreža UN-a, koja djeluje u skoro 170 zemalja i teritorija. U Bosni i Hercegovini, posvećeni smo pomaganju zemlji kroz jačanje državnih i lokalnih kapaciteta za provedbu političkih, ekonomskih i socijalnih reformi i razvitka. UNDP godišnje u BiH realizira blizu 30 milijuna američkih dolara kroz svoja četiri ključna područja djelovanja: Pravda i sigurnost, Socijalno uključivanje i demokratska uprava, Ruralni i regionalni razvitak, i Energija i okoliš. Pored toga, UNDP se stara o Uredu rezidentnog koordinatora UN-a za BiH, te usko surađuje s ostalim UN agencijama, koje realiziraju još 20 milijuna američkih dolara programskih sredstava.

  Naši ciljevi

  Od 1996. godine, UNDP pruža podršku građanima Bosne i Hercegovine na putu od postkonfliktnog oporavka prema održivom razvoju.

  Naš cilj je održiv, demokratski i miroljubiv razvitak BiH unutar postojećih granica, gdje socijalni, ekonomski i okolišni aspekti razvitka koegzistiraju u harmoniji, uvećavajući kvalitetu života svih bh. građana podjednako.

  Naša pozicija i programi potpuno su sukladni europskim težnjama društva i pretpostavljaju demokratske, političke, ekonomske i okolišne standarde koji su u punoj mjeri usuglašeni s Poveljom UN-a i programskim pristupima UN-a.

  Programske aktivnosti UNDP-a u BiH vođene su Okvirom razvojne pomoći Ujedinjenih naroda (UNDAF) za razdoblje 2010-2014, koji su odobrili Vijeće ministara BiH i Tim Ujedinjenih naroda u BiH (UNCT).

   

  Međunarodna organizacije za migracije (IOM) u Bosni i Hercegovini

  Međunarodna organizacija za migracije (IOM) – Agencija za migracije pri Ujedinjenim narodima – vodeća je međudržavna organizacija u području migracija koja blisko surađuje s vladinim, međuvladinim i nevladinim partnerima.

  IOM je prisutna u Bosni i Hercegovini (BiH) od 1992. godine, kada je prvo bila smještena u podrumu bolnice Koševo, gdje je organizirala medicinsku evakuaciju osoba nastradalih u ratnim djelovanjima koje se nisu mogle liječiti u BiH. Po završetku rata IOM je, skupa s međunarodnom zajednicom, nastavila pomagati stanovništvu BiH u ponovnoj izgradnji svojih života i u radu za bolju budućnost.

  IOM Misija

  IOM je posvećen načelu da su humane i zakonite migracije korisne i migrantima i društvu u cjelini.
  Kao vodeća međunarodna organizacija, IOM djeluje s partnerima u međunarodnoj zajednici da:
  v Asisitira u odgovoru na rastuće operativne izazove u upravljanju migracijama
  v Poboljša razumijevanje migracijskih pitanja
  v Potiče socijalni i ekonomski razvitak kroz migracije
  v Podržava ljudsko dostojanstvo i dobrobit migranata

  Za više informacija o IOM-u posjetite web stranicu IOM BiH http://bih.iom.int/ i
  Facebook stranicu https://www.facebook.com/IOMUNBH/?ref=bookmarks

  Općine sa kojima je MLJPI potpisalo Memorandum o suradnji u oblasti iseljeništva

  Kontakt podaci za općine i koordinatore za dijasporu

  GRAD BIHAĆ
  Bosanska 4. 77000 Bihać
  Tel: 037 229 605
  Fax: 037 222 220
  kabinet@bihac.org Tel: 037/229-631

  Koordinator za dijasporu

  061/162-122
  ermin.zulic@hotmail.com

  OPĆINA BOSANSKI PETROVAC
  Bosanska 110.
  77250 Bosanski Petrovac
  Tel: 037 883 579
  Fax: 037 881 012
  opcinabp@bih.net.ba

  Koordinator za dijasporu

  Tel: 037 883 570
  opcinabp@bih.net.ba
  velaga.bobana@gmail.com

  OPĆINA GRADAČAC
  Huseina Kapetana G. 54.
  76250 Gradačac
  Tel: 035 369 760
  Fax: 035 369 751
  edis.dervisagic@gradacac.ba

  OPĆINA JAJCE
  Nikole Šopa bb
  70101 Jajce
  Tel: 030 658 013
  Fax: 030 547 740

  Koordinator za dijasporu

  Tel:030 658 174
  dijana.opc.jc@gmail.com

  OPĆINA KLADANJ
  Kladanjskih brigada 2.
  75280 Kladanj
  Tel: 035 621 150
  Fax: 035 621 150
  opcinakl@bih.net.ba

  Koordinator za dijasporu

  Tel: 061/289-403
  denis_camdzic@hotmail.com

  OPĆINA KLJUČ
  Branilaca BiH 78.
  79280 Ključ
  Tel: 037 662 054
  Fax: 037 661 104
  opckljuc@bih.net.ba

  Koordinator za dijasporu

  Tel:037 661 100
  amirhadzic68@gmail.com

  OPĆINA KREŠEVO
  Fra Grge Martića 43.
  71260 Kreševo
  Tel: 030 806 622
  Fax: 030 806 826
  nacelnilk@kresevo.ba

  Koordinator za dijasporu

  zora.vidovic@gmail.com
  opcina@kresevo.ba

  OPĆINA LJUBUŠKI
  Zrinsko frankopanska 71. 88320 Ljubuški
  Tel: 039 835 502
  Fax: 039 833 81
  opcina.ljubuski@tel.net.ba

  Koordinator za dijasporu

  Tel: 039 835 539
  anskegro86@gmail.com

  OPĆINA MAGLAJ
  Viteška ulica broj 4. 74250 Maglaj
  Tel: 032 609 550
  Fax: 032 609 551
  opcina@maglaj.ba

  Koordinator za dijasporu

  Tel: 032 609 550
  nermin.beslagic@maglaj.ba

  OPĆINA NOVI GRAD
  Bul. Meše Selimovića 97. 71000 Sarajevo
  Tel: 033 452 422
  Fax: 033 586 705
  infonovigrad@novigradsarajevo.ba

  Koordinator za dijasporu

  tel: 033/291-302
  anera@novigradsarajevo.ba

  OPĆINA POSUŠJE
  Fra Grge Martića 30. 88240 Posušje
  Tel: 039 681 035
  Fax: 039 681 041
  nacelnik@posusje.net

  Koordinator za dijasporu

  ivan.milicevic@posusje.net
  Tel: 039 681 035

  OPĆINA SANSKI MOST
  Banjalučka 3. 79260 Sanski Most
  Tel: 037 689 345
  Fax: 037 686 130
  nacelnik@sanskimost.gov.ba

  Koordinator za dijasporu

  Tel: 037 689 126
  amer@sanskimost.gov.ba

  OPĆINA USORA
  Sivša bb 74230 Usora
  Tel: 032 895 240
  Fax: 032 893 514
  zvonimir.andjelic@usora.com

  Koordinator za dijasporu

  Tel: 032/895-239
  063/379-422
  mario.pranjic@usora.com

  OPĆINA VELIKA KLADUŠA
  H. Pozderca 3.
  77230 Velika Kladuša
  Tel: 037 770 025
  Fax: 037 775 272
  vkladusa@bih.net.ba

  OPĆINA ZAVIDOVIĆI
  Safvet bega Bašagića bb
  72220 Zavidovići
  Tel: 032 878 327
  Fax: 032 868 230
  opzdici@bih.net.ba

  Koordinator za dijasporu

  opzdici@bih.net.ba
  dzeraldina.milicevic@gmail.com

  OPĆINA ŽEPČE
  Stjepana Radića 2. 72230 Žepče
  Tel: 032 888 601
  Fax: 032 888 609
  nacelnik.zepce@tel.net.ba

  OPĆINA ŽIVINICE
  Alije Izetbegović 28. 75270 Živinice
  Tel: 035 743 303
  Fax: 035 772 125
  nacelnik@opcinazivinice.ba

  Koordinator za dijasporu

  Tel: 035/743-380
  mina@opcinazivinice.ba
  dijaspora@opcinazivinice.ba

  GRAD ZENICA
  Trg BiH 6.
  72000 Zenica
  Tel: 032 401 215
  Fax: 032 241 614
  gradska.uprava@zenica.ba

  GRAD PRIJEDOR
  Trg Oslobođenja br. 1.
  79101 Prijedor
  Telefon: 052/245-100
  Fax: 052/231-177
  gradonacelnik@prijedorgrad.org

  Koordinator za dijasporu

  Tel: 052 214 333
  zinajda.hosic@prijedorgrad.org

  GRAD BIJELJINA
  Trg Kralja Petra I Karađorđevića br. 1
  76300 Bijeljina
  Tel: 055/233-100
  Fax: 055/211-922
  mayor@gradbijeljina.org

  GRAD DOBOJ
  Hilandarska br. 1.
  74101 Doboj
  Tel: 053/242-130
  Fax: 053/242-258
  gradonacelnik@doboj.gov.ba

  Koordinator za dijasporu

  Tel: 053 242 001

  065/561-286
  gradonacelnik@doboj.gov.ba

  OPŠTINA BRATUNAC
  Svetog Save 260.
  75420 Bratunac
  Tel: 056/410-176
  Fax: 056/410-337
  bratopst@teol.net

  OPŠTINA BROD
  Svetog Save 17.
  74450 Brod
  Tel: 053/610 116
  Fax: 053/661-116
  nacelnik@opstina-brod.net

  Koordinator za dijasporu

  Tel: 053/610-114
  061/144-347
  kolibe@yahoo.com

  OPŠTINA ČELINAC
  Prvog Krajiškog prolet. bataljona 50.
  78240 Čelinac
  Tel: 051/553-010
  Fax: 051/553-015
  momcilo.zeljkovic@opstina- celinac.com

  OPŠTINA LAKTAŠI
  Karađorđeva 56. 78250 Laktaši
  Tel: 051/334-215
  Fax: 051/334-258

  Koordinator za dijasporu

  bojana.kondic@laktasi.net

  OPŠTINA LOPARE
  Cara Dušana 143.
  75240 Lopare
  Tel: 055/650-174
  Fax: 055/650-304
  loparena@teol.net

  Koordinator za dijasporu

  Tel: 055 650 178
  loparepd@teol.net

  OPŠTINA NEVESINJE
  Cara Dušana 44. 88280 Nevesinje
  Tel: 059/610-330
  Fax: 059/601-018
  nacelnik.nevesinje@gmail.com

  Koordinator za dijasporu

  Tel: 059 602 802
  strategija.nevesinje@gmail.com

  OPŠTINA SOKOLAC
  Glasinačka 13.
  71350 Sokolac
  Tel: 057/448-712
  Fax: 057/448-056
  nacelnik@opstinasokolac.net

  Koordinator za dijasporu

  Tel: 057/444-141
  mladena.eric@opstinasokolac.net

  OPŠTINA STANARI
  Stanari bb, 74208 Stanari,
  tel: +387 53 201-810 – centrala
  Faks: +387 53 290-966
  nacelnik@opstinastanari.com

  Pitajte nas