На основу Закона о буџету институција Босне и Херцеговине и међународних обавеза Босне и Херцеговине за 2020. годину („Службени гласник БиХ“, број 46/20) и Одлуке о критеријима  за додјелу грант средстава Министарства за људска права и избјеглице Босне и Херцеговине за 2020. годину коју је Савјет министара Босне и Херцеговине усвојио на 36. ванредној сједници одржаној 18.11.2020. године, Министарство за људска права и избјеглице Босне и Херцеговине објављује

ЈАВНИ ПОЗИВ за додјелу Грантова за активности према исељеништву

Циљ додјеле грант средстава је подршка невладиним организацијама и удружењима у њиховим активностима према исељеништву.

Грант средства су намјењена јачању културне, образовне, привредне и спортске сарадње са исељеништвом, очувању идентитета, културе и матерњег језика (Б/Х/С), уз активан ангажман исељеништва у реализацији пројектних активности, у износу од 10.000,00 КМ и обезбјеђена су у оквиру буџета Министарства за људска права и избјеглице Босне и Херцеговине за 2020. годину.

Текст ЈАВНОГ ПОЗИВА и потребну документацију можете преузети овдје:

АНЕКС I- ЈАВНИ ПОЗИВ за додјелу Грантова за активности према исељеништву

Анекс II – Пријава

Анекс III – Приједлог пројекта

Анекс IV – Буџет пројекта

Анекс VI – Изјава о партнерству

O Д Л У К A o критeриjумимa зa дoдjeлу грaнт срeдстaвa Mинистaрствa зa људскa прaвa и избjeглицe Бoснe и Хeрцeгoвинe зa 2020. гoдину

Правилник о критеријима за финансирање и суфинансирање пројеката у областима од јавног интереса које проводе удружења и фондације

Анекс VII – Примјер финалног финансијског извјештаја за пројект

Анекс VIII – Примјер завршног извјештаја о провођењу пројекта