• Bosanski
 • Hrvatski
 • Српски
 • Често постављана питања

  Управе за индиректно опорезивање БиХ

  Царинску повластицу при увозу личне имовине физичких лица која своје мјесто боравка премјештају из стране земље у Босну и Херцеговину регулишу одредбе члана 3. Прилога Закона о царинској политици Босне и Херцеговине (”Сл. гласник БиХ”, број 57/04 и 51/06) и одредбе члана 2. тачка 1. Одлуке о поступку остваривања права на ослобађање од плаћања царине под посебним условима (”Сл. гласник БиХ” број 19/05). Тим одредбама прописано је ко и под којим условима може бити корисник наведене повластице, која је документа потребно приложити уз захтјев за остваривање повластице, као и ограничења за одређено вријеме у погледу располагања (нпр. продаја, позајмљивање) са увезеном робом у сврхе другачије од сврхе за које се одобрава повластица.
  Према наведеним одредбама, лична имовина коју увози физичко лице које своје мјесто боравка премјешта из стране земље у Босну и Херцеговину ослобођена је од плаћања царине и других увозних дажбина, ако су испуњени слиједећи услови:

   

  • да је лична имовина била у власништву корисника повластице и да ју је, у случају непотрошиве робе, укључујући бицикла и мотоцикла, приватна моторна возила и њихове приколице, камп кућице, излетничке бродове и приватне авионе, користио у свом пређашњем мјесту боравка најмање 6 мјесеци до дана када је престао да има мјесто боравка у страној земљи из које долази,
  • да је корисник повластице прије пресељења, односно премјештања непрекидно боравио изван Босне и Херцеговине у непрекидном трајању од најмање 12 мјесеци, односно најмање 12 мјесеци у временском периоду од четири године боравка,
  • да корисник повластице личну имовину намјерава користити у исте сврхе у мјесту пребивалишта у Босни и Херцеговини и
  • да личну имовину пријави за стављање у слободан промет (царињење) у року од 12 мјесеци од дана установљења пребивалишта унутар царинског подручја Босне и Херцеговине.

  У смислу члана 1. став 2. тачка (б) и (ц) Прилога Закона о царинској политици, ”личном имовином” сматра се сва имовина намијењена за личну употребу корисника повластице или за задовољавање потреба његовог домаћинства, као што су:

  • предмети домаћинства (лични предмети, кућна постељина, намјештај и опрема намијењена за личну употребу корисника повластице или за задовољавање потреба његовог домаћинства, чији карактер и количина не смију да буду такви да упућују на то да се исти увозе из комерцијалних разлога),
  • бицикли и мотоцикли, приватна моторна возила и њихове приколице, камп кућице, излетнички бродови и приватни авиони, (за путничко моторно возило вриједи да мора испунити минималне техничке услове хомологације возила, а увјерење о хомологацији издаје једна од надлежних кућа у Босни и Херцеговини),
  • потрепштине за домаћинство које одговарају нормалним породичним захтјевима,
  • кућни љубимци и јахаће животиње,
  • портабл инструменти за примијењену умјетност или хуманистичке науке, потребне кориснику повластице за обављање његове ђелатности или занимања.

  Предметима домаћинства не сматрају се алкохолни производи, дуван и производи од дувана, комерцијална превозна средства и производи који се користе за обављање ђелатности или занимања, изузев портабл инструмената за примијењену умјетност или хуманистичке науке.
  Ради остваривања предметне повластице, корисник повластице, уз царински пријаву (ЈЦИ) којом код царинског органа пријављује личну имовину коју увози, подноси писмени захтјев за ослобађање од плаћања увозних дажбина, којем треба приложити слиједећа документа:

  • доказ о пребивалишту у БиХ,
  • потврду дипломатског или конзуларног представништва БиХ или другу одговарајућу исправу, којом се доказује претходни непрекидни боравак ван БиХ у трајању од најмање 12 мјесеци, односно најмање 12 мјесеци у временском периоду од четири године боравка (раздобље претходног боравака у иностранству рачуна се до датума пресељења у БиХ),
  • писану изјаву о:
   • дану његовог пријављивања из стране земље у БиХ и да раније није користио предметну повластицу , те
   • да ће личну имовину користити у исте сврхе у мјесту пребивалишта у БиХ,
   • попис личне имовине која се намјерава премјестити,
   • доказ да је лична имовина била у његовом власништву најмање шест мјесеци до дана када је престао да има мјесто боравка у страној земљи из које долази.

  Лична имовина која буде ослобођена од плаћања царине и других увозних дажбина према предње наведеним прописима, ослобођена је и од плаћања пореза на додату вриједност, а сходно члану 26. став 1. тачка 2. Закона о порезу на додату вриједност (”Сл. гласник БиХ”, број 9/05 и 35/05).

  Лична имовина за коју буде одобрена царинска повластица не може се посуђивати, давати као гаранција, изнајмити или уступити, било за накнаду или бесплатно, у року од 12 мјесеци од дана прихватања пријаве за стављање робе у слободан промет (царињења), без претходног добијања сагласности царинских органа и плаћања дажбина. Свака позајмица, давање у виду гаранције, изнајмљивање или уступање прије истека наведеног временског рока доводи до плаћања одговарајућег износа дажбина, примјенљивих на врсту и царинску вриједност личне имовине која је, од стране надлежног царинског органа, утврђена или прихваћена на дан такве позајмице, давања у виду гаранције, изнајмљивања или уступања.

  Из предње наведеног јасно је да корисник царинске повластице о којој је ријеч, односно за коју су затражене информације, може бити свако физичко лице, које у свему испуњава предње наведене услове, што надлежни царински орган цијени у сваком конкретном случају, по пријављивању робе за предметну царинску повластицу, темељем поднијете царинске пријаве и уз исту приложених доказа (дакле ова повластица се не одбрава, односно о истој се не одлучјуе унапријед прије пријаве робе царинском органу за повластицу).

  Исправа којом се доказује боравак у иностранству, у правилу је:

  • потврда дипломатског или конзуларног представништва Босне и Херцеговине, којом се темељем расположивих података, утврђује да је физичко лице које своје мјесто боравка дефинитивно премјешта из стране земље у Босну и Херцеговину, претходно непрекидно боравило ван Босне и Херецговине од најмање 12 мјесеци, односно најмање 12 мјесеци у временском периоду од четири године боравка, која потврда мора садржавати идентификацијске податке о лицу којем се издаје, те вријеме боравка и назив земље боравка, али то може бити и
  • идентификацијска или друга исправа ако садржи податке темељем којих се може утврдити, односно доказати раздобље боравка у иностранству (нпр. страна лична или путна исправа, потврде пријаве и ођаве боравишта у страној земљи, потврде о социјалном осигурању и сл.).

  Потврда дипломатског или конзуларног представништва Босне и Херцеговине о којој је ријеч напријед је потврда којом се доказује боравак у иностранству, која потврда се прилаже у царинском поступку као доказ о испуњавању једног од више услова ради остваривања права на предемтну царинску повластицу, а није потврда о остваривању права на царинску повластицу, јер о том праву одлучује надлежни царински орган и то доношењем одлуке (рјешења) у писаном облику, у за то прописаном царинском поступку како је то наведено у деветом ставу овог акта. С тога се унапријед не може ни дати одговор да ли неко физичко лице испуњава услове за предемтну царинску повластицу, а поготово не само на основу евентуалне оцјене испуњења једног од више кумулативно прописаних услова, јер је би то представљало повреду правила поступка. С друге стране то питање и није ни од утицаја, нити је претходно питање за издавање потврде о боравку у иностранству, јер се том потврдом на темељу расположивих података, тј. чињеница које заиста и постоје, утврђује вријеме боравка у иностранству физичког лица које је у питању а ради остваривања права на одређену царинску повластицу, при чему издавалац те потврде није надлежан да цијени да ли лице које тражи издавање те поврде има право на царинску повластицу.

  Агенција за развој високог образовања и осигурање квалитета Босне и Херцеговине…

  Агенција за развој високог образовања и осигурање квалитета Босне и Херцеговине припремила је, на основу информација које су јој доставила надлежна министарства, евиденцију свих јавних и приватних високошколских установа у БиХ, која садржи називе, организационе јединице и студијске групе универзитета, као и називе и њеб странице надлежних министарстава образовања/просвјете за сваки наведени универзитет. Ову евиденцију високошколских установа у БиХ можете прегледати на http://hea.gov.ba/kvalitet/evidencija_vsu/Lista.aspx

  У БИХ постоји Регистар научних радника и организација који се води у Националној и универзитетској библиотеци БиХ (НУББИХ) (http://registar.nub.ba/).

  Овај регистар не садржи научно истраживачке раднике са цијеле територије БиХ, већ само једног ентитета – Федерације БиХ (и Кантона Сарајево као иницијатора пројекта), док се у Републици Српској тренутно ради на регистру научно истраживачких радника из овог ентитета.

  Планира се да Министарство цивилних послова БиХ (државно министарство надлежно између осталог и за науку) у наредном периоду преузме и обједини оба ова ентитетска регистра – и овај који сада води НУББИХ за ФБиХ и други на коме се ради у Републици Српској. На захтјев Министарства за људска права и избјеглице БиХ, овај будући обједињени регистар би требао садржавати и посебан простор за научно истраживачке раднике бх. поријекла у иностранству.

  Информације о начину регистрације у НУББИХ налазе се на:

   

  http://www.nub.ba/index.php?option=com_content&view=article&id=95%3Astock-rally-rest-or-recharge&catid=46%3Aregistar&lang=hr).

  Такође и факултети имају своје евиденције научно истраживачких радника у БиХ и свијету гђе се могу регистровати научно истраживачки радници бх. поријекла из иностранства.

  Да бх. држављани уживају заштиту матичне државе у одређеним случајевима. Ниво заштите зависи и од билатералних споразума које је БиХ закључила са државом пријема.

  Надлежна институција је Министарство вањских послова преко своје ДКП мреже. На линку је информација шта ДКП могу урадити за држављане БиХ у иностранству

  http://www.mvp.gov.ba/konzularne_informacije/sta_konzul_moze_uciniti_za_vas/?id=233

  Питајте нас