• Bosanski
 • Hrvatski
 • Српски
 • О НАМА

  Министарство за људска права и избјеглице је основано у априлу 2000. године Законом о Вијећу министара БиХ и у складу са чланом 12. Закона о министарствима и другим органима управе Босне и Херцеговине (“Службени гласник БиХ”, бр. 5/03, 42/03, 26/04, 42/04, 45/06 и 88/07) надлежно је за:
  • праћење и провођење међународних конвенција и других докумената из области људских права и основних слобода;
  • промовисање и заштита личних и колективних људских права и слобода;
  • координацију и припрему извјештаја надлежним домаћим органима и институцијама и међународним институцијама и организација о провођењу обавеза из међународних конвенција и међународних докумената;
  • креирање и провођење активности н а испуњавању обавеза БиХ у погледу пријема у евроатлантске интеграције, а посебно у вези са примјеном Европске конвенције о људским правима и основним слободама и њеним протоколима;
  • успостављање и функционирање заступника/агента Вијећа министара БиХ и Уреда заст упника/агента Вијећа министара БиХ пред Европским судом за људска права;
  • успостављање и функционирање Агенције за равноправност сполова у БиХ и старање о равноправности сполова;
  • праћење, израда и дистрибуирање информација о стандардима, ос тварењима и активностима у области људских права;
  • сарадња са вјерским заједницама;
  • сарадња са националним мањинама и њиховим удружењима;сарадња са институцијама и организацијама задуженим за тражење несталих лица у БиХ;
  • сарадња са Црвеним крстом/крижом БиХ и Међународним комитетом Црвеног крста/крижа и хуманитарним организацијама;
  • старање о правима и питањима избјеглица у БиХ након утврђивања њиховог статуса ;
  • провођење Анекса ВИИ Опћег оквирног споразума за мир у Босни и Херцеговини, као и праћење и наџор провођења тог Анекса;
  • креирање и провођење политике БиХ у области повратка избјеглица и расељених лица у БиХ, пројеката реконструкције, и обезбјеђење других услова за одржив повратак;
  • координирање, усмјеравање и наџор у оквиру Комисије за избјеглице и расељена лица, активности ентитета и других институција у БиХ одговорних за провођење политике у овој области;
  • све остале активности прописане Законом, и/или које се односе на провођење Анекса ВИ и ВИИ Опћег оквирног споразума за мир у БиХ;
  • све податке које Министарство цијени релевантним у складу са свим важећим стандардима о заштит и података;
  • сарадња са невладиним сектором по питањима из надлежности министарства;
  • креирање политике Босне и Херцеговине према исељеништву;
  • прикупљање, систематизирање, публиковање и дистрибуирање свих података из надлежности министарства.
  Министарство је надлежно и за обављање послова који су у надлежности БиХ и који се односе на утврђивање основних начела координирања акитивности, усклађивања политика и планова органа власти БиХ и међународне заједнице у области: стамбене политике, обнове и развоја и пројекта одрживог повратка и њиховог евидентирања.

  СЕКТОР ЗА ИСЕЉЕНИШТВО

  Законом о министарствима и другим органима управе у Босни и Херцеговини утврђено је да је Министарство за људска права и избјеглице БиХ (МЉПИ) између осталог надлежна институција за креирање политике Босне и Херцеговине према исељеништву. У оквиру овог Министарства дјелује Сектор за исељеништво у оквиру којег дјелују два одсјека: Одсјек за статусна питања и информисанје исељеништва и Одсјек за привредну, образовну, научну и културну сарадњу.

  Шта радимо

  • Укључујемо се у израду легислативе, стратешких развојних докумената у областима од важности за исељеништво и укључивање исељеништва у развој.
  • Редовно извјештавамо Савјет министара Босне и Херцеговине о стању у области исељеништва и могућностима кориштења ресурса дијаспоре у сврху развоја Босне и Херцеговине и предлажемо мјере за унапређење стања у овој области.
  • Пратимо стање босанскохерцеговачког исељеништва у вези са питањима значајним за њихов положај у државама пријема и домовини.
  • Континуирано прикупљамо различите информације о босанскохерцеговачком исељеништву, које су великим дијелом презентиране у неколико публикација о исељеништву, које смо штампали и објавили онлине/у е-формату, те их тако учинили доступним свим заинтересованим актерима.
  • Радимо на прикупљању податка о докторима наука, подузетницима, писцима и успјешним исељеницима у различитим областима у свијету и успостављамо контакте са њима.
  • Прикупљамо податаке о исељеничким организацијама и медијима.
  • Подржавамо академска истраживања из области емиграције из Босне и Херцеговине. Организирали смо двије истраживачке радионице о босанскохерцеговачкој емиграцији са посебним фокусом на везу са развојем.
  • Подржавамо пројекте локалних заједница и невладиних организација у области миграције и развоја.
  • Подржавамо активности појединаца и организација на пријеносу знања из дијаспоре у Босну и Херцеговину.
  • Организујемо представљање писаца из исељеништва на Међународном сајму књиге у Сарајеву.
  • Континуирано информишемо исељенике – директно, путем веб странице Министарства и осталих видова комуникације.
  • Радимо на унапређењу сарадње са организацијама и појединцима из исељеништва.
  • Издали смо неколико публикација о исељеништву: Ко је ко у бх. дијаспори – доктори наука и научноистраживачки радници (двије публикације 2009. и 2010. године), Ко је ко у бх. дијаспори – Писци, Пословни именик дијаспоре, Адресар организација, удружења и клубова у бх. исељеништву, Преглед стања босанскохерцеговачког исељеништва (двије публикације 2008. и 2014. године), Зборник радова Миграције из БиХ, Зборник радова Миграције у функцији развоја, Исељеништво и развој Босне и Херцеговине: Успјешни примјери, Дијаспора и развој Босне и Херцеговине (истраживање са препорукама). Све публикације, као и бројни други документи у електронској форми доступни су на интернет страници.

  Наш циљ

  И даље радити на укључивању у креирање политика у Босни и Херцеговини и других активности које ће омогућити:

  • Пријенос знања босанскохерцеговачких стручњака из иноземства.
  • Инвестирање босанскохерцеговачког исељеништва у Босну и Херцеговину.
  • Развијање програма о повезивању новчаних дознака и штедње босанскохерцеговачких исељеника са развојем Босне и Херцеговине.
  • Подизање свијести о значају и могућој улози босанскохерцеговачког исељеништва за развој Босне и Херцеговине.
  • Активности организација босанскохерцеговачких исељеника на његовању културног идентитета народа Босне и Херцеговине.
  • Континуирано и квалитеније информисање исељеништва.
  • Бољу комуникацију са исељеништвом.

  О ПРОЈЕКТУ

  ЗАШТО ИНТЕРНЕТ ПОРТАЛ ЗА ДИЈАСПОРУ?

  Циљ успостављања интернет портал-а за дијаспору је стварање платформе за двосмјерну комуникацију између организација и појединаца БиХ дијаспоре међу собом као и са институцијама, приватним сектором, цивилним сектором и појединцима у Босни и Херцеговини.

  Путем интернет портала припадници БиХ дијаспоре ће имати могућност да подијеле своја искуства стечена у иностранству, своје идеје, активности и знање у својим подручјима експертизе, да остваре виртуелну размјену и пријенос знања и вјештина, те промовишу иницијативе из дијаспоре за развој Босне и Херцеговине.

  Интернет портал омогућава виртуелно окружење у којем ће корисници комуницирати у складу са принципима друштвених мрежа, придружитвати се различитим интересним групама, имат ће приступ потребним информацијама овисно о улози коју буду имали на порталу.

  Интернет портал представља језгро друштвеног, културног и економског живота дијаспоре, која снагом заједнице треба да уједини оне који су се раселили по свијету.

  Позивамо вас да својим коментарима и сугестијама допринесете унапређење овог интернет портала!

   

  Подијели на:

  Питајте нас