U Sarajevu je 14.8.2019. godine potpisan Memorandum o saradnji između Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH i Grupacije Naša perspektiva, čime su se strane potpisnice usaglasile da će doprinijeti većem angažmanu iseljeništva u društveno-ekonomskom razvoju BiH.

Saradnja potpisnica Memoranduma će se odvijati u sljedećim područjima: međusobno informisanje i razmjena informacija, umrežavanje sa različitim akterima u iseljeništvu i BiH, zagovaranje i zajednički nastup ka institucijama u BiH u cilju većeg uključivanja  iseljeništva u razvoj javnih politika, pružanje kvalitetnijiih usluga iseljeništvu uključujući informisanje o pravima članova iseljeništva u BiH i zajedničko pružanje podrške ulagačima, obostrana promocija, te saradnja na bilo kojim drugim aktivnostima u cilju jačanja uloge iseljeništva u društveno-ekonomskom razvoju BiH.

Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH je nadležno za kreiranje politike Bosne i Hercegovine prema iseljeništvu. U okviru ovog Ministarstva djeluje Sektor za iseljeništvo, koji ima dva odsjeka: Odsjek za statusna pitanja i informiranje iseljeništva i Odsjek za privrednu, obrazovnu, naučnu i kulturnu saradnju. Grupacije Naša perspektiva već 10 godina radi na involviranju iseljeništva u razvoj BiH. U sklopu Grupacije djeluje Biznis centar bh.dijaspore, Globalna razvojna mreža bh.dijaspore, te Biznis forum bh.dijaspore – BHdiaFor koji se svake godine organizira na drugoj lokaciji u BiH.