U Sarajevu je 14.8.2019. godine potpisan Memorandum o suradnji između Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH i Grupacije Naša perspektiva, čime su se strane potpisnice usuglasile da će doprinijeti većem angažmanu iseljeništva u društveno-ekonomskom razvoju BiH.

 Suradnja potpisnica Memoranduma će se odvijati u sljedećim područjima: međusobno informiranje i razmjena informacija, umrežavanje s različitim akterima u iseljeništvu i BiH, zagovaranje i zajednički nastup ka institucijama u BiH u cilju većeg uključivanja iseljeništva u razvoj javnih politika, pružanje kvalitetnijih usluga iseljeništvu uključujući informiranje o pravima članova iseljeništva u BiH i zajedničko pružanje podrške ulagačima, obostrana promocija, te suradnja na bilo kojim drugim aktivnostima u cilju jačanja uloge iseljeništva u društveno-ekonomskom razvoju BiH.

Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH je nadležno za kreiranje politike Bosne i Hercegovine prema iseljeništvu. U okviru ovog Ministarstva djeluje Sektor za iseljeništvo, koji ima dva odsjeka: Odsjek za statusna pitanja i informiranje iseljeništva i Odsjek za privrednu, obrazovnu, naučnu i kulturnu suradnju.

Grupacije Naša perspektiva već 10 godina radi na involviranju iseljeništva u razvoj BiH. U sklopu Grupacije djeluje Biznis centar bh. dijaspore, Globalna razvojna mreža bh. dijaspore, te Biznis forum bh. dijaspore – BHdiaFor koji se svake godine organizira na drugoj lokaciji u BiH.