Vijeće ministara BiH je 132. sjednici, održanoj 8. februara 2018. godine  usvojilo Izvještaj Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice o provedbi Politike o saradnji sa iseljeništvom za 2017. godinu, koja je usvojena u aprilu 2017. godine i donijelo odgovarajuće zaključke u cilju njene daljnje provedbe.

U izvještaju je naglašeno da su pokrenute aktivnosti za provođenje ciljeva ove politike, koji se odnose na razvoj pravnog sistema i institucionalnih kapaciteta u ovoj oblasti, pružanje podrške iseljeništvu i unapređenje saradnje, te stvaranje uvjeta za veći doprinos iseljeništva razvoju Bosne i Hercegovine, kaže se u saopćenju sa sjednice Vijeća ministara BiH.

Prema Politici, uz državna ministarstva za ljudska prava i izbjeglice i vanjskih poslova u provođenju ovih aktivnosti, koje iziskuju duži period, aktivno se uključuju i druge nadležne institucije u skladu s propisanim ustavnim nadležnostima.

Finansijska sredstva potrebna za realizaciju Politike o saradnji sa iseljeništvom osigurana su u budžetu Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice, dok je veći dio osiguran donatorskim sredstvima Švicarske vlade putem projekta „Dijaspora za razvoj.“

Na lokalnom nivou ovaj projekt će osnažiti kapacitete jedinica lokalne samouprave za pružanje kvalitetnijih usluga, umrežavanja i bolje saradnje s dijasporom i njeno uključivanje u razvojne planove.