U Sarajevu je, u subotu 7. jula 2018. godine, održan IX Kongres Svjetskog saveza dijaspore Bosne i Hercegovine (SSDBiH) pod pokroviteljstvom predsjedavajućeg Predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakira Izetbegovića i podršku Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine.

Na otvaranju Kongresa, prisutnima su se obratili predsjedavajući Predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakir Izetbegović, ministrica za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine Semiha Borovac, predsjednik Svjetskog saveza dijaspore Bosne i Hercegovine Hasan Šehović i pomoćnik ministra civilnih poslova BiH Suvad Džafić.

Tokom Kongresa održana su dva okrugla stola: Uloga dijaspore u ekonomskom razvoju Bosne i Hercegovine i Očuvanje identiteta, kulture i jezika građana Bosne i Hercegovine u dijaspori.

Učesnici Okruglog stola Biznis grupe Svjetskog saveza dijaspore Bosne i Hercegovine: dr.sci. Anes Cerić SSD BiH, Maida Bećirović – FIPA, Mirsad Jašarspahić, Privredna/gospodarska komora Federacije BiH, Suad Bešlić – predstavnik privrednika iz dijaspore ulagača u BiH, Mr. Sulejman Tabaković, dipl.pravnik i Sanel Jakupović, BHdiaFor u svojim izlaganjima razmatrali su stanje i perspektive razvoja ulaganja i poslovne saradnje bosanskohercegovačke dijaspore sa relevantnim strukturama u Bosni i Hercegovini.

Pozdravili su uložene napore relevantnih institucija i organizacija u Bosni i Hercegovini i dijaspori u protekle dvije godine na promociji bosanskohercegovačke dijaspore kao jednog od  ključnih faktora koji može generirati i ubrzati društveno ekonomski razvoj Bosne i Hercegovine u svim segmetima, i naglasili da je, u cilju većeg stepena efikasnosti u budućem radu relevantnih aktera u Bosni i Hercegovini i dijaspori na promociji i unaprjeđenju ulaganja i poslovne saradnje, neophodno osigurati pripremu i usvajanje sljedećih instrumenta i odluka:

– Povećati stepen koordinacije domaćih i međunarodnih struktura – institucija i organizacija u smislu razmjene informacija o programima i projektima koji se realizuju u BiH i/ili dijaspori;

– Osnažiti kapacitete nadležnih državnih institucija u smislu koordinacije za prethodno opisanu svrhu;

– Uspostaviti unutar struktura upravnih organa nadležnih državnih institucija „KOORDINACIJSKO VIJEĆE POSLOVNE DIJASPORE“/ „COORDINATION COUNCIL OF BUSINESS DIASPORA“ (CCBD);

–  Pripremiti elektronsku publikaciju “Diaspora Business Magazine” (DBM), koji će sakupljati i uređivati priloge o ulaganjima i poslovnoj saradnji dijaspore na teritoriji Bosne i Hercegovine, u cilju što kvalitetnije medijske i marketinške poruke ukupnoj zainteresiranoj javnosti u Bosni i Hercegovini i svijetu; i

– Uspostaviti „Virtuelni trening centar poslovne dijaspore“/”Virtual training centre of business diaspora “ (VTCBD).

Učesnici okruglog stola na temu „Očuvanje identiteta, kulture i jezika građana Bosne i Hercegovine u dijaspori“ Haris Halilović, SSD BiH, Fatima Veladžić, Švedska i Muhidin Čolić, Institut za jezik UNSA su prezentirali rad dopunskih škola u Njemačkoj, Švedskoj i Danskoj. Pozdravljeni su napori institucija vlasti u BiH vezani za štampanje udžbenika za dopunsku nastavu djece u iseljeništvu od 5. do 9. razreda, ali je istaknuto da je potreban i daljnji angažman kako bi se ova oblast regulirala.

Delegati su izabrali i novo rukovodstvo Svjetskog saveza dijaspore Bosne i Hercegovine. Za predsjednika ponovo je izabran Hasan Šehović (Turska), a za potpredsjednike Hamdija Malić (Hrvatska) i Tamara Smajlović (Italija).

Novoimenovani članovi Glavnog odbora SSD BiH su: Hasan Šehović (Turska), Ahmet Kemal Baysak (Turska), Muhamed Siranović (Engleska),  Almir Balihodžić (Austrija), Dženan Nović (Norveška), Jasmin Bajrić (Švedska), Edin Hajder (Danska), Benjamin Heleg (Danska), Željka Šećerbegović (Danska), Nedžad Solunović (Njemačka), Safet Alispahić (Australija), Hamdija Malić (Hrvatska), Hajrudin Isović (Njemačka), Tamara Smajlović (Italija), Kerim Dizdar (Slovenija), Jasmin Halkić (Kanada) i Željko Javor (Holandija).