Vijeće ministara Bosne i Hercegovine usvojilo je Informaciju o realizaciji zaključaka Predsjedništva Bosne i Hercegovine i definiranih operativnih mjera za zaustavljanje širenja korona virusa (SARS – Cov – 2/Covid 19), koju je predložio predsjedavajući Vijeća ministara.

Generalno tajništvo Vijeća ministara dostaviće Informaciju Predsjedništvu Bosne i Hercegovine.

U informaciji su navedene aktivnosti, odluke koje je Vijeće ministara donijelo u periodu od  17.03.2020. godine do danas, na suzbijanju  širenja virusa Covid -19.

Zaključci Predsjedništva Bosne i Hercegovine su realizirani, a uspostavljena je i intenzivna komunikacija sa međunarodnim financijskih institucijama

Podsjećamo, Vijeće ministara Bosne i Hercegovine je i prije Zaključka Predsjedništva održalo 2. vanrednu sjednicu 5.3.2020.  godine, na kojoj je primilo na znanje Informaciju o poduzetim mjerama u Bosni i Hercegovini u vezi  sa sprečavanjem pojave i suzbijanjem širenja zarazne bolesti novim korona virusom (Covid – 19). Vijeće ministara je na 4. vanrednoj sjednici održanoj 15.03.2020. donijelo Odluku o propisivanju dodatnih uvjeta za ulazak stranaca u Bosnu i Hercegovinu.

U Doboju je 14.3.2020. održan sastanak u vezi sa pojavom virusa korona predsjedavajućeg Vijeća ministara, predsjednika Vlade Republike Srpske i premijera Federacije Bosne i Hercegovine na kojem je donesena odluka da svi građani koji iz inozemstva dolaze u Bosnu i Hercegovinu idu u izolaciju u trajanju od 14 dana, kao i da će odluka stupiti na snagu 16. ožujka. Dogovoreno je da se uspostave dva štaba koji će se baviti zdravstvenim i privrednim aspektom i koji će kreirati mjere i preporuke entitetskim  vladama i Vijeću ministara da savladaju ove poteškoće

Vijeće ministara svakodnevno razmatra sve potrebne mjere iz svoje nadležnosti u borbi protiv širenja virusa Covid – 19, te će aktivnosti biti nastavljene.

Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, na prijedlog predsjedavajućeg, usvojilo je Informaciju o aktivnostima koje je potrebno realizirati za pristupanje Bosne i Hercegovine Zajedničkom sporazumu o javnim nabavkama.

Predsjedavajući Vijeća ministara Zoran Tegeltija će potpisati i uputiti pismo Direktoratu za zdravlje i sigurnost hrane o namjeri BiH da potpiše Zajednički sporazum o javnim nabavkama, koji je inicirala Europska komisija.

Svrha mehanizma ovog zajedničkog sporazuma  je da se omogući pravedniji pristup hitno potrebnim mjerama medicinske zaštite, uključujući balansirane cijene za zemlje korisnice/učesnice Sporazuma.

Zaduženo je Ministarstvo vanjskih poslova da ispita mogućnost provođenja posebne procedure ratifikacije ovog sporazuma, kako bi se ubrzala njegova primjena.

Vijeće ministara Bosne i Hercegovine usvojilo je Informaciju Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa o zajedničkoj listi vitalnih proizvoda utvrđenoj od strane CEFTA Sekretarijata u vezi sa olakšavanjem prometa usljed krize uzrokovane virusom korona.

Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa  zajedničku listu dostaviće svim nadležnim institucijama u Bosni i Hercegovini za ovu oblast.

Ova lista, između ostalog, uključuje meso i mesne prerađevine, mlijeko i mliječne proizvode, povrće, voće.

Lista osnovnih proizvoda važnih za stanovništvo biće tretirana kroz tzv. zelenu prioritetnu traku prilikom prometa na određenim graničnim prijelazima.

Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, na prijedlog Ministarstva komunikacija i prometa, usvojilo je zajednički prijedlog koji je usvojio Zajednički sekretarijat Transportne zajednice  i Sekretarijat CEFTA-e u cilju olakšavanja transporta i trgovine osnovne robe sa zapadnim Balkanom. 

Cilj ovog dokumenta je da se olakša trgovina i transport robe baveći se samo onim dodatnim mjerama predostrožnosti koje su poduzete ili se trebaju poduzeti kako bi se spriječilo širenje pandemije Covid-19.

Zajedničkim mjerama želi se unaprijediti komunikacija, uspostaviti „zeleni“ prioritetni koridor za zapadni Balkan, maksimalno povećati korištenje drumske mreže, te pažnja usmjeriti na zajedničke granične prijelaze.

Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa i Ministarstvo komunikacija i prometa redovno će izvještavati Vijeće ministara  o realizaciji mjera iz zajedničkog prijedloga.

Vijeće ministara  Bosne i Hercegovine, na prijedlog Ministarstva sigurnosti, donijelo je Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o privremenom zatvaranju graničnih prijelaza u zračnom prometu za promet putnika u Bosni i Hercegovini. Odluka će se primjenjivati do 30.4.2020. do 24:00 sati.

Na ovaj način zabranjuje se slijetanje na aerodrome i polijetanje sa aerodroma u Bosni i Hercegovini svim zrakoplovima koji vrše prijevoz putnika u međunarodnom zračnom prometu, radi zaštite od unošenja i širenja zaraznih bolesti na teritoriji Bosne i Hercegovine. Izuzetak su, između ostalih, humanitarni letovi, hitan medicinski prijevoz, prijevoz u cilju traganja i spasavanja, te prijevoz  pošte i robe, kao i tehnički letovi bez iskrcavanja putnika i prinudna slijetanja.

Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, na prijedlog Ministarstva sigurnosti,  donijelo je Odluku o traženju međunarodne pomoći za zaštitu i spašavanje.

Ovom odlukom Vijeće ministara Bosne i Hercegovine traži međunarodnu pomoć za zaštitu i spašavanje za potrebe prevencije, zaštite, tretmana oboljelih i suzbijanja pojave virusa SARS -KoV2  te zadužilo nadležne institucije, tijela i organe u Bosni i Hercegovini da provedu potrebne procedure za njen prihvat.

Radi se o medicinskoj opremi, sredstvima i materijalima za detekciju zaraženih virusom SARS-KoV2, zaštitnoj opremi, sredstvima za dezinfekciju, privremenim objektima, terenskim bolnicama, agregatima, kao i financijskoj pomoći.

Raspodjelu sredstava, materijalnih i financijskih, izvršit će Vijeće ministara Bosne i Hercegovine na prijedlog Koordinacijskog tijela za zaštitu i spašavanje.

Vijeće ministara je usvojio Izvještaj Ministarstva obrane o angažovanju Oružanih snaga BiH za potrebe pružanja pomoći civilnim organima u sprječavanju širenja korona virusa (Covid-19) sa prijedlogom mjera.

Zaključeno je da ustupanje objekata Oružanih snaga u kojima su smješteni pripadnici OS BiH radi mjera predostrožnosti i zaštite ne treba provoditi do krajnje nužde i bez posebne odluke Predsjedništva Bosne i Hercegovine.

Ministarstvo obrane će, u skladu sa raspoloživim resursima odobravati sredstva i opremu u koordinaciji sa Koordinacionim tijelom Vijeća ministara BiH za zaštitu i spašavanje, a po prethodnoj procjeni ovog tijela da su iscrpljene mogućnosti i resursi općinskih, kantonalnih i entitetskih kriznih štabova formiranih za suzbijanje utjecaja i širenje korona virusa. 

Vijeće ministara donijelo je Zaključak kojim izražava opredjeljenje da se prvenstveno vanredne sjednice Vijeća ministara BiH mogu održavati putem video konferencije, kada to okolnosti zahtijevaju, u vremenu stanja prirodne ili druge nesreće na teritoriji  Bosne i Hercegovine.

Generalno tajništvo Vijeća ministara zaduženo je da obavi sve potrebne tehničke aktivosti i osigura da Vijeće ministara BiH sjednice može održati putem video konferencije.

Mandić novi predsjedavajući Koordinacionog tijela Bosne i Hercegovine za zaštitu i spašavanje

Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, na današnjoj 8. vanrednoj sjednici u Sarajevu, upoznalo se sa Informacijom o povlačenju ministra sigurnosti u Vijeću ministara Fahrudina Radončića sa pozicije predsjedavajućeg Koordinacionog tijela BiH za zaštitu i spašavanje.

Predsjedavajući Vijeća ministara i članovi Vijeća ministara zahvalili su se ovom prilikom ministru Radončiću na dosadašnjem predanom radu na mjestu predsjedavajućeg Koordinacionog tijela BiH za zaštitu i spašavanje i mjerama koje je poduzimao u cilju ublažavanja posljedica nastalih pandemijom virusa korona.

Do odluke Vijeća ministara, funkciju predsjedavajućeg Koordinacionog tijela BiH za zaštitu i spašavanje obavljaće dosadašnji zamjenik predsjedavajućeg Koordinacionog tijela Aleksandar Mandić.