Uz podršku projekta Dijaspora za razvoj (D4D), koji je projekt Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH i Vlade Švicarske, u partnerstvu sa UNDP BiH i IOM BiH, predstavnici Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH, općina, gradova i kantonalnih vlasti učestvovali su u Prvoj regionalnoj zimskoj školi na temu “Dijaspora za lokalni razvoj” koja se održala u Beogradu od 9-11. prosinca 2019. godine. Ova inovativna zimska škola ima za cilj uključivanje stručnjaka i praktičara sa Zapadnog Balkana da uspostave veze, razmjene znanje i nauče iz najboljih praksi učešća dijaspore u lokalnom razvoju. Glavni je cilj proširitii znanje o teorijama i metodologijama za analizu (e)migracija i dijaspore sa Zapadnog Balkana, jugoistočne Europe i svijeta u cjelini.

Pored predstavnika praktičara i vlasti iz Bosne i Hercegovine, Regionalna škola je okupila više od 40 predstavnika općina i ministarstava iz regije, kao što su Savjet za migracije i općine Republike Srbije, Ministarstva za dijasporu i općina s Kosova*, te predstavnika Agencije za dijasporu, Ministarstva za dijasporu i Razvojnog fonda za dijasporu Republike Albanije. Organizator Zimske škole je Mreža za istraživanje migracija na Zapadnom Balkanu (WB-MIGNET) u suradnji sa GERMIN, čiji je osnovni cilj olakšati razmjenu ideja između stručnjaka i praktičara zemalja Zapadnog Balkana u oblastima koja imaju najveći potencijalni uticaj dijaspore na lokalni razvoj.

Zimska škola je osmišljena kao kombinacija predavanja i radionica, kao i najboljih praksi u ostvarenim rezultatima u svrhu omogućavanja angažmana dijaspore i pretvaranja u stvarne rezultate vezane za poboljšanje lokalnog razvoja. Dizajnirana je kao dvodnevna škola s nizom predavanja uglednih predavača, interaktivnim radionicama, diskusijama i okruglim stolovima, ali i s dovoljno vremena namijenjenog za upoznavanje, umrežavanje s profesionalcima i za raspravu o zajedničkim budućim projektima i inicijativama. Osnovni rezultati koji će proizaći iz Zimske škole su:

  • Podizanje svijesti o pozitivnoj ulozi i doprinosu dijaspore te migranata razvoju u zemljama podrijetla i prebivališta, naročito u vezi s lokalnim ekonomskim razvojem i otvaranjem novih radnih mjesta;
  • Povećanje angažmana u lokalnom razvoju razmjenom znanja i ekspertize;
  • Pokazivanje primjera uključivanja dijaspore u povezivanje migracija i razvoja;
  • Prikupljanje i dijeljenje instrumenata i resursa koji se mogu replicirati i prilagoditi u drugim kontekstima kako bi se učinkovito stvorio utjecaj u ovim oblastima;
  • Olakšavanje suradnje stručnjaka i istraživača kako bi se omogućilo učenje o kreativnim rješenjima koja potiču lokalni ekonomski rast koji se događa uključivanjem dijaspore;
  • Uspostavljanje mehanizma koji će stručnjacima i istraživačima omogućiti umrežavanje i izvan njihovih lokalnih zajednica; razumijevanje najboljih praksi i potencijalnih programa koji bi se mogli ponoviti u njihovim lokalnim samoupravama.

Program će na kraju pružiti završni izvještaj, koji će sadržavati sve izazove i mogućnosti organiziranja ove vrste škole, kao i ključne aspekte regionalne suradnje po pitanju uključivanja i rada sa dijasporom u svrhu lokalnog razvoja a koji će također poslužiti partnerima projekta Dijaspora za razvoj te nadležnim organima i Mreži praktičara službenika za rad sa dijasporom.

*Ovaj naziv, bez prejudiciranja statusa Kosova, u skladu je sa Rezolucijom 1244 i mišljenjem MSP-a o deklaraciji o nezavisnosti Kosova.