U cilju boljeg informisanja iseljeništva iz Bosne i Hercegovine, Sektor za iseljeništvo Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice u saradnji sa Međunarodnim aerodromom Sarajevo postavio je  INFO PULT  gdje će iseljenici iz BiH prilikom dolaska na Međunarodni aerodrom Sarajevo imati mogućnost da se informiraju o aktivnostima Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH u oblasti saradnje sa iseljeništvom.

Putem brošura, koje će im biti dostupne na info pultu, iseljenicima iz BiH koji žive i rade van granica BiH biće dostupne informacije o načinu ostvarivanju statusnih prava, kao i kontakt podaci institucija u BiH na svim nivoima vlasti, od lokalnih zajednica do institucija na nivou države.