Vijeće ministara BiH, na 158. sjednici, održanoj 13. novembra 2018. godine, usvojilo je Izvještaj Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice „Analiza potreba za obukama zaposlenika u institucijama u Bosni i Hercegovini na različitim nivoima vlasti za jačanje kapaciteta za saradnju sa iseljeništvom“ i Plan obuka.

Jedan od ciljeva je stvaranje uvjeta za veći doprinos iseljeništva razvoju BiH putem jačanja institucionalnih kapaciteta za saradnju sa iseljeništvom na svim nivoima vlasti, putem niza tematskih obuka za državne službenike, čime bi se izgradila baza znanja unutar javnog sektora za rad sa iseljeništvom. Usvojenim Planom obuka bit će obuhvaćeni službenici entitetskih i državnih institucija.

Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH je u proteklom periodu uložilo dosta napora u jačanje kapaciteta za saradnju sa iseljeništvom na lokalnom nivou, sarađujući sa više općina u BiH.

Dokument možete preuzeti ovdje.