На основу Закона о буџету институција Босне и Херцеговине и међународних обавеза Босне и Херцеговине за 2020. годину („Службени гласник БиХ“, број 46/20) и Одлуке о критеријима за додјелу грант средстава Министарства за људска права и избјеглице Босне и Херцеговине за 2020. годину коју је Савјет министара Босне и Херцеговине усвојио на 36. ванредној сједници одржаној 18.11.2020. године, Министарство за људска права и избјеглице Босне и Херцеговине објављује

ЈАВНИ ПОЗИВ за додјелу Гранта подршке јединицама локалне самоуправе за имплементацију Политике о сарадњи са исељеништвом

Циљ додјеле грант средстава је јачање капацитета локалних заједница у развојној сарадњи са исељеништвом, пружање квалитетнијих услуга исељеништву на локалном нивоу, кориштење потенцијала исељеништва за локални развој, стимулисање локалног економског развоја, сарадња сa младим генерацијама у исељеништву, уз активан ангажман исељеништва у реализацији пројектних активности.

Грант средства су намијењена јачању капацитета локалних заједница у развојној сарадњи са исељеништвом, кориштењу потенцијала исељеништва за локални развој, стимулисању локалног економског развоја, сарадње сa младим генерацијама у исељеништву уз активан ангажман исељеништва у реализацији пројектних активности.

Право на подношење пројектних приједлога за додјелу грант средстава имају искључиво јединице локалне самоуправе у Босни и Херцеговини, укључујући и Брчко дистрикт Босне и Херцеговине, као и више јединица локалне самоуправе заједничким пројектом (међуопштинска или регионална сарадња).

Текст ЈАВНОГ ПОЗИВА и потребну документацију можете преузети овдје:

ЈАВНИ ПОЗИВ за додјелу Гранта подршке јединицама локалне самоуправе за имплементацију Политике о сарадњи са исељеништвом

Образац I – Образац пројектног приједлога

Образац II – План активности

Образац III- Буџет пројекта

Образац IV – Логички оквир

Образац V – Подаци о подносиоцу пројектног приједлога

Образац VII – Изјава о партнерству

O Д Л У К A o критeриjумимa зa дoдjeлу грaнт срeдстaвa Mинистaрствa зa људскa прaвa и избjeглицe Бoснe и Хeрцeгoвинe зa 2020. гoдину

Smjernice o postupku dodjele grant sredstava Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH