У сарадњи са НВО „Наша Перспектива“, Министарство за људска права и избјеглице БиХ – Сектор за исељеништво, у мјесецу октобру је обавило Консултације на преднацрт Оквирне стратегије сарадње са исељеништвом из БиХ.

На округлим столовима организованим у градовима Приједор, Горажде и Мостар, представници Министарства су представницима институција градске и локалне самоуправе, НВО, академске заједнице, приватног сектора и другим заинтересираним учесницима презентовали преднацрт Оквирне стратегије сарадње са исељеништвом из БиХ 2020 – 2024.

Учесници су упознати с циљевима Оквирне стратегије сарадње са исељеништвом, општим подацима о бх. исељеништву, бројности, карактеристикама, финансијским ресурсима, стању у земљама пријема, заинтересованости исељеништва да допринесе развоју БиХ, те институционалном и нормативном оквиру за исељеништво у БиХ.

У оквиру Консултација на преднацрт Оквирне стратегије сарадње са исељеништвом вођена је расправа о реализацији 4 оперативна циља Оквирне стратегије:

  • Развијати правни систем и институционалне капацитете.
  • Укључивање исељeништва у друштвени развој БиХ,
  • Укључивање исељеништва у економски развој БиХ,
  • Подршка младима у исељеништву и њихово укључивање у друштвени и економски развој БиХ

У дискусијама које су вођене наглашена је потреба мапирања исељеништва на нивоу локалних заједница с обзиром да већина локалних заједница нема податке о својим исељеницима, а што је неопходно како би се ојачала сарадња, а поготову сарадња са потенцијалним инвеститорима из дијаспоре.

Такођер, истакнута је потреба да се повежу институције за сарадњу са исељеништвом на свим нивоима власти у БиХ како би се обезбједила вертикална координација у процесу укључивања исељеништва у развој БиХ.

Образлажући Стратешки циљ 4 Подршка младима у исељеништву и њихово укључивање у друштвени и економски развој БиХ, наглашено је да Босна и Херцеговина успостављањем посебног стратешког циља посвећеног младима у исељеништву, препознаје значај друге и треће генерације исељеника и њихову важност за развој Босне и Херцеговине. Стога мјере усмерене остваривању овог стратешког циља не треба посматрати изоловано, већ у складу са мјерама садржаним у оквиру реализације других стратешких циљева у овом документу. Питање младих у исељеништву садржано је у свим стратешким циљевима у овом документу, а поједине мјере се директно односно индиректно односе на младе у исељеништву.

Током дискусије сви предложени приоритети су подржани и присутни су истакли важност и значај подршке бх. исељеницима да улажу и укључе се у економски развој Босне и Херцеговине