Акциони план онлајн комуникације са исељеништвом: Одржавање виртелних састанака и конференција

Политика о сарадњи са исељеништвом (“Службени гласник БиХ”, бр. 38/17) у мјери 2.5. предвиђа унапређење информисања и размјене информација са исељеништвом у оквиру чега је предвиђена и израда Плана комуникације са исељеништвом с циљаним и јасно дефинисаним активностима како би се осигурала ефикасна и редовна комуникацију са исељеништвом. На осову ове мјере, Министарство је израдило План комуникације са исељеништвом 2018. године чији општи циљ је успостављена ефикасна и редовна комуникација са исељеништвом, унапређено информисање исељеништва и међусобна размјену информација. Извјештај о реализацији активности на изради Плана комуникације са исељеништвом достављен је Савјету министара БиХ, те разматран и усвојен на 164. сједници одржаној 22.1.2019. године.

План комуникације са исељеништвом је доступан на: https://dijaspora.mhrr.gov.ba/dokumenti/plan-komunikacije-sa-iseljenistvom/plan-komunikacije-sa-iseljenistvom-usvojeni/.

Стање у области комуникације са исељеништвом је значајно унапређено усвајањем Плана комуникације са исељеништвом. Отпочела је редовна реализација низа активности попут успоставе и информисања путем посебног веб портала за дијаспору www.dijaspora.mhrr.gov.ba, припрема и дистрибуција редовних мјесечних билтена, директни састанци и редовне посјете исељеништву у земљама пријема, редовна организација скупова за исељеништво у БиХ итд. Захваљујући поменутим активностима, остварен је видан напредак у комуникацији са исељеништвом.

Највећи дио активности предвиђен Планом комуникације са исељеништвом реализује се путем интернета како због општепознатих предности ове врсте комуникацијских канала, тако и због чињенице да исељеништво живи изван граница БиХ чиме је умањена могућност директних контаката и састанака. Овај Акциони план онлан комуникације са исељеништвом представља дио операционализације циљева Плана комуникације.

Један од алата којим ће се надомјестити недостатак директних сусрета са исељеништвом је одржавање виртуелних састанака и конференција са исељеништвом. Општи циљеви оваквих састанака и конференција су: развој проактивног односа према исељеништву, благовремен одговор на потребе исељеништва, унапређење двосмјерне комуникације са исељеништвом, унапређење међусобне сарадње унутар исељеништва и повећање видљивости Министарства у исељеништву као прве комуникацијске тачке у БиХ.

Посебни циљеви виртуелних састанака и конференција са исељеништвом су размијена информација, упознавање са статусним питањима и стањем у исељеничким заједницама у земљама пријема, упознавање исељеништва са стањем у БиХ, међусобно информисање о активностима које се проводе на обје стране, информисање о потребама исељеништва, те разматрање могућности заједничких пројеката и даље сарадње, као и умрежавање исељеничких заједница из различитих земаља пријема.

Виртуелним састанцима и конференцијама из БиХ присуствују представници Сектора за исељеништво Министарства за људска права и избјеглице БиХ, а по потреби и на позив, и представници других надлежних институција у БиХ или иностранству и представници цивилног сектора у БиХ.

Учесници виртеалних састанака и конференција из исељеништва су представници организација у исељеништву, заинтересовани појединци из исељеништва а по потреби и представници дипломатско конзуларних представништава БиХ у иностранству.

Састанци се могу организовати са представницима организација или појединцима исељеништва из једне или из више земаља пријема што ће допринијети међусобном упознавању и умрежавању, транспарентности рада, стварању међусобног повјерења, те развијању сарадње и стварању партнерских односа унутар исељеништва.

Састанци ће се одржавати из просторија Министарства, као контакт тачке задужене за сарадњу са исељеништвом, путем апликације скајп или зоом или других подесних програма и платформи за директну гласовну и видео конференцију. Скајп адреса Министарства је: DiasporaMHRR, а зоом адреса је: Dijaspora Iseljenistvo.

Састанци ће се одржавати два пута мјесечно, а по потреби и чешће, док ће теме бити у оквиру напријед наведених циљева.

Сектор за исељеништво упућује позив за виртуелни састанак представницима исељеништва директно на њихове е-маил адресе. Позив за виртуелни састанак или конференцију коме може присуствовати више заинтересованих из исељеништва може бити објављен и на веб порталу Министарства www.dijaspora.mhrr.gov.ba  или достављен путем редовних мјесечних билтена.

Иницијатива за организацију састанка може бити покренута и од стране представника исељеништва, а упућује се путем контакт обрасца на веб порталу https://dijaspora.mhrr.gov.ba/kontakt/ .
Сектор за исељеништво ће модерирати састанак у случају већег броја учесника, те водити записник који ће бити достављен свим учесницима састанка, односно конференције.

Сектор за исељеништво
Министарство за људска права и избјеглице БиХ