ЈАВНИ ПОЗИВ

за достављање приједлога за додјелу признања

исељеницима и организацијама исељеника из Босне и Херцеговине

                                                                                           

  1. ЦИЉ ЈАВНОГ ПОЗИВА

Признање истакнутим појединцима у исељеништву и организацијама исељеника из Босне и Херцеговине највише је признање које се додјељује за изузетан допринос у јачању веза исељеништва с Босном и Херцеговином, с циљем признања досадашњег рада и подстицања даљње сарадње с Босном и Херцеговином у различитим областима друштвеног живота.

  1. ЈАВНИ ПОЗИВ

Позива се исељеништво из Босне и Херцеговине, организације исељеника из Босне и Херцеговине, привредна друштва, невладине организације, удружења и други правни субјекти из исељеништва и Босне и Херцеговине да доставе приједлоге за додјелу признања из области:

а) привреде,

б) науке и образовања,

ц) културе и информисања,

д) професионалног и аматерског спорта,

е) здравства и социјалне заштите,

ф) филантропских и добротворних активности.

 Из сваке области додјељује се једно признање, без обзира на то да ли се признање додјељује појединцу или организацији исељеника из Босне и Херцеговине.

  1. САДРЖАЈ ПРИЈЕДЛОГА ЗА ДОДЈЕЛУ ПРИЗНАЊА

Приједлог за додјелу признања доставља се на Обрасцу пријаве за додјелу признања исељеницима и организацијама исељеника из Босне и Херцеговине Анекс 1, који се налази у прилогу Јавног позива, уз документацију којом се потврђују наводи из приједлога.

Приједлог за додјелу признања садржи личне податке о кандидату, односно назив и сједиште организације која се предлаже и врсту признања. У образложењу се наводе чињенице и докази о раду и ангажовању, постигнутим резултатима и успјеху на основу чега се може одлучити о додјели признања.

Поред наведеног, организације исељеништва из Босне и Херцеговине су дужне доставити и Рјешење о регистрацији.

Приједлог супротан предмету Јавног позива неће бити разматран и исти ће бити одбачен.

Све пријаве морају бити достављене на једном од службених језика у Босни и Херцеговини, благовремено и на прописаним обрасцу пријаве, укључујући све обавезне документе и прилоге. Образац пријаве мора бити попуњен и потписан, и овјерен (ако је подносиоц приједлога правна особа).

  1. НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПРИЈЕДЛОГА

Приједлог се подноси искључиво путем поште, у затвореној коверти, на адресу:

Министарство за људска права и избјеглице БиХ

Трг Босне и Херцеговине бр. 3.  71 000 Сарајево

са назнаком:

„Јавни позив за достављање приједлога за додјелу признања исељеницима и организацијама исељеника из Босне и Херцеговине“ НЕ ОТВАРАТИ

Пријаве се подносе искључиво на Обрасцу пријаве као што је напријед назначено, а који се налази у прилогу Јавног позива на wеб страници Министарства: www.mhrr.gov.ba  i www.dijaspora.mhrr.gov.ba

5. КРАЈЊИ РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈЕДЛОГА

Рок за подношење приједлога је 21 дан од дана објављивања Јавног позива на wеб страницама Министарства за људска права и избјеглице БиХ, закључно са 15.05.2019. године.

Непотпуни и неблаговремени приједлози се неће разматрати.

6. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Сва додатна питања у вези Јавног позива се могу доставити путем електронске поште, најкасније 7 дана до истека рока за подношење приједлога за додјелу признања, са јасно назначеним називом Јавног позива у предмету поруке, и то на сљедећу е-маил адресу: iseljenistvo@mhrr.gov.ba.

7. ОБАВИЈЕСТ О РЕЗУЛТАТИМА ЈАВНОГ ПОЗИВА

Обавијест о одабираним приједлозима као и обавијести о евентуалном одбацивању или одбијању приједлога ће се доставити свим подносиоцима приједлога.

Предвиђени индикативни временски оквир за окончање процеса пријема приједлога је сљедећи:

АКТИВНОСТ ДАТУМ
Објављивање Јавног позива 24.04.2019. г
Крајни рок за додатне упите и појашњења 08.05.2019. г
Крајњи рок за подношење пријава 15.05.2019. г

Овдје можете преузети: Odlukу о критеријима за додјелу признања и Образац пријаве