• Bosanski
 • Hrvatski
 • Српски
 • Dijaspora za razvoj – Opis lokalnih projekata po jedinicama lokalne samouprave

  Jedinice lokalne samouprave u BiH

  01/08/2017

  Završen

  U okviru druge projektne komponente, u okviru projekta Projekta „Uvrštavanje koncepta migracija i razvoja u relevantne politike, planove i aktivnosti u Bosni i Hercegovini: „Dijaspora za razvoj“ (D4D) koji predstavlja zajedničku inicijativu Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine (BIH), Ambasade Švicarske, Razvojnog programa Ujedinjenih nacija (UNDP) i Međunarodne organizacije za migracije (IOM) u BIH u maju 2017. godine, otvoren je javni poziv za 10 partnerskih jedinica lokalne samouprave (JLS) (Jajce, Ključ, Laktaši, Ljubuški, Maglaj, Nevesinje, Posušje, Prijedor, Sanski Most i Velika Kladuša) za operacionalizaciju njihovih prioritetnih razvojnih projekata u saradnji s dijasporom. Sporazumi o implementaciji projekata potpisani su 4. jula 2017. godine, sa svih deset jedinica lokalne samouprave. Implementacija projekata je u toku, a u konačnici će rezultirati otvaranjem 99 novih radnih mjesta, povećanjem prihoda od poljoprivrede za 185 domaćinstava, tri nove investicije i otvaranje 12 novih usluga za dijasporu. Početkom 2018. godine, nakon uvrštavanja koncepta migracije za razvoj u strateške dokumente, slični projekti će biti podržani i u preostalih pet JLS učesnica projekta (Bijeljina, Bratunac, Lopare, Zenica i Žepče).

  Općina Ključ

  Naziv projekta: Razvoj tržišta rada u partnerstvu sa dijasporom

  Vremenski okvir: Avgust 2017 – Juli 2018

  Partneri: S.E.C. Ključ d.o.o., KOFIX d.o.o., ČAJA DRVOSTIL d.o.o., Služba za zapošljavanje Unsko-sanskog kantona, Radio Ključ

  Očekivani rezultati: Održavanje obuke za 15 nezaposlenih osoba, kreiranje 6 novih radnih mjesta, uspostavljanje Ureda za dijasporu, emitovanje radijskog programa za dijasporu i održavanje B2B susreta u okviru „Dana dijaspore“.

  Informacije o projektu: Projektom je predviđen transfer znanja, vještina i tehnologija u partnerstvu sa dijasporom, što će rezultirati povećanjem konkurentnosti nezaposlenih lica na lokalnom tržištu rada i zapošljavanjem 6 mladih osoba u okviru privatnih kompanija koje su pokrenute sredstvima iz dijaspore S.E.C. Ključ d.o.o., KOFIX d.o.o. i ČAJA DRVOSTIL d.o.o. Također, projektom je planirano formiranje Ureda za dijasporu, organizacija poslovno-investicionog foruma sa dijasporom, kao i emitovanje radio-emisije za dijasporu u cilju stvaranja kontinuirane institucionalne saradnje i izgradnje povjerenja.

  Opština Laktaši

  Naziv projekta: Dijaspora u Laktašima kroz privredu i kulturu

  Vremenski okvir: Avgust 2017 – Juli 2018

  Partneri: Turistička organizacija opštine Laktaši, šest privatnih kompanija, predstavnici dijaspore

  Očekivani rezultati: Otvaranje najmanje 11 radnih mjesta, otvaranje najmanje jedne registrovane djelatnosti (kućna radinost) u sferi ženskog poduzetništva, održavanje obuke za minimalno 20 žena, organizacija B2B susreta u okviru „Dana dijaspore“ i organizacija sajma „Laktaši etno 2017“.

  Informacije o projektu: Projektom će se dati podsticaj i promovisati poslovna saradnja sa dijasporom kroz davanje direktne podrške uspješnim poduzećima koja se razvijaju i povećavaju broj zaposlenih u saradnji sa dijasporom, ekonomskom osnaživanju žena iz okolnih sela kroz organizaciju obuke i podrške ženskom poduzetništvu, te organizovanju događaja poput privrednog foruma „Dana dijaspore“ i sajma „Laktaši etno 2017“. Sve planirane aktivnosti su u cilju stvaranja poslovne saradnje i povećanja prihoda lokalnog stanovništva kroz privredno povezivanje sa dijasporom, ali i kulturnoj saradnji mladih iz Laktaša i mladih iz dijaspore.

  Općina Ljubuški

  Naziv projekta: Uvezivanje domaćih poljoprivrednika sa dijasporom

  Vremenski okvir: Avgust 2017 – Juli 2018

  Partneri: Predstavnici dijaspore, poljoprivredna zadruga Plodovi zemlje

  Očekivani rezultati: Povećanje prihoda 185 članova poljoprivredne zadruge Plodovi zemlje za najmanje 20%, održavanje obuke za članove zadruge, uspostavljen e-servis za dijasporu i unaprijeđena web stranica općine sa platformom za dijasporu.

  Informacije o projektu: Provedbom projekta doprinijeće se povećanju konkurentnosti proizvođača krompira na tržištu (članova poljoprivredne zadruge Plodovi zemlje) kroz održavanje pet stručnih obuka, uz mentorstvo stručnjaka iz dijaspore, na temu integrisanog pristupa proizvodnje u skladu sa normama Evropske unije. Također, Općina Ljubuški će unaprijediti svoju web stranicu posebnom platformom za dijasporu u kojima će članovima dijaspore biti dostupne usluge e-matičara, različiti obrasci i zahtjevi, a sve u svrhu jačanja servisa Općine Ljubuški uslugama za dijasporu.

  Općina Maglaj

  Naziv projekta: Općina Maglaj i dijaspora – zajedno za razvoj

  Vremenski okvir: Avgust 2017 – Juli 2018

  Partneri: Mješovita srednja škola Maglaj, Fine Life Group d.o.o. Maglaj, Bontex d.o.o. Maglaj

  Očekivani rezultati: Održavanje obuke za 20 kandidata u dva trening centra, otvaranje minimalno 11 novih radnih mjesta, uspostavljanje platforme za dijasporu i online aplikacije za registraciju dijaspore na zvaničnoj web stranici.

  Informacije o projektu: Projekat podrazumijeva transfer znanja i vještina u 2 lokalne firme (Fine Life Group d.o.o. Maglaj i Bontex d.o.o. Maglaj), uz mentorstvo dijaspore i profesora Mješovite srednje škole Maglaj, što će rezultirati kreiranjem novih radnih mjesta. S ciljem unapređenja institucionalnih kapaciteta po pitanju saradnje s dijasporom, predviđeno je uspostavljanje šaltera za dijasporu, te rekonstruisanje zvanične web stranice Općine Maglaj uključujući platformu za dijasporu i online aplikaciju za registraciju dijaspore u registar dijaspore.

  Opština Nevesinje

  Naziv projekta: Unapređenje obima i kvaliteta usluge bolnice Nevesinje kroz saradnju sa dijasporom

  Vremenski okvir: Avgust 2017 – Juli 2018

  Partneri: Bolnica Nevesinje, Udruženje Nevesinjaca u Beogradu

  Očekivani rezultati: Održavanje spcijalističke obuke za 2 ljekarska tima od ukupno 11 članova, zapošljavanje 6 doktora specijalista, održavanje B2B susreta u okviru „Nevesinjske olimpijade“, povećanje prihoda u lokalnim hotelskim i ugostiteljskim objektima.

  Informacije o projektu: Projektom će se ostvariti transfer specijalističkih medicinskih znanja i novih tehnologija, uz mentorstvo stručnjaka iz dijaspore na čelu sa prof. dr. Predragom Peškom, u svrhu lokalnog ekonomskog razvoja i razvoja ljudskog kapitala, koji će rezultirati zaposlenjem 6 novih doktora specijalista. Indirektno, projekat će rezultirati povećanjem prihoda od zdravstenog turizma za lokalne ugostiteljske i hotelske radnike.

  Općina Posušje

  Naziv projekta: Posušje i dijaspora za budućnost sa CNC tehnologijama

  Vremenski okvir: Avgust 2017 – Juli 2018

  Partneri: TOKIĆ d.o.o Hrvatska., Srednja strukovna škola Posušje

  Očekivani rezultati: Uspostavljanje formalnog kurikuluma obuke za CNC operaterstvo, obučavanje trenera CNC operatera, održavanje obuke za 20 mladih nezaposlenih osoba za CNC operatera (minimalno 7 žena), zapošljavanje minimalno 6 mladih osoba, pokretanje greenfield investicije u Posušju.

  Informacije o projektu: Projekat planira dugoročno pripremiti Općinu Posušje za buduće investitore u smislu stvaranja i dostupnosti kvalifikovane radne snage deficitarne na tržištu BIH, konkretnije za zanimanje CNC operater. Projekat će se sprovesti kroz saradnju sa privatnom kompanijom iz dijaspore TOKIĆ d.o.o. koja će pokrenuti greenfield investiciju u Posušju, a koja ima poslovne kontakte sa proizvođačima auto opreme koji su također potencijal za investiranje u Posušju.

  Grad Prijedor

  Naziv projekta: Partnerstvo dijaspore i Grada Prijedora u funkciji razvoja lokalne ekonomije

  Vremenski okvir: Avgust 2017 – Juli 2018

  Partneri: CROMEX d.o.o., Agencija za ekonomski razvoj grada „PREDA-PD“

  Očekivani rezultati: Održavanje obuke za 7 mladih nezaposlenih osoba, kreiranje 4 nova radna mjesta, održavanje B2B susreta, te razvijanje web platforme za dijasporu.

  Informacije o projektu: Grad Prijedor će u partnerstvu sa razvojnom agencijom Preda-PD uspostaviti model saradnje dijaspore i lokalne zajednice, te kroz transfer znanja posredstvom dijaspore, gđe Suade Ramić, osigurati nova radna mjesta u preduzeću Cromex d.o.o., koje je osnovano kao direktna investicija dijaspore. Također, kroz projekat će se kreirati web platforma PrijedorDEV, koja će uvezati poslovnu dijasporu sa lokalnom privredom, te organizovati poslovni forum za prijedorsku dijasporu sa lokalnim privrednicima.

  Općina Sanski Most

  Naziv projekta: Unapređenje kvaliteta radne snage u metaloprerađivačkom sektoru u saradnji sa dijasporom

  Vremenski okvir: Avgust 2017 – Juli 2018

  Partneri: REMUS Innovation d.o.o., CNC Lab d.o.o.

  Očekivani rezultati: Održavanje obuke za 45 nezaposlenih mladih osoba, kreiranje 25 novih radnih mjesta i izrada registra poslovne dijaspore u saradnji sa mjesnim zajednicama.

  Informacije o projektu: Projekat predviđa unapređenje tehničkih kapaciteta i transfer znanja i tehnologija u specijalističkim metalskim zanimanjima u saradnji sa dijasporom. Zauzvrat, kompanije REMUS Innovation d.o.o. i CNC Lab d.o.o, koje i same imaju direktnu vezu sa dijasporom će zaposliti ukupno 25 najbolje rangiranih polaznika obuke (15 Remus Innovation d.o.o. i 10 CNC Lab d.o.o.). Također, projekat predviđa i izradu baze podataka ključnih lica iz dijaspore, u saradnji sa mjesnim zajednicama s područja Sanskog Mosta.

  Općina Velika Kladuša

  Naziv projekta: Pokretanje razvojnih aktivnosti Općine Velika Kladuša u saradnji sa dijasporom

  Vremenski okvir: Avgust 2017 – Juli 2018

  Partneri: Komunalije d.o.o. Velika Kladuša, MBH Trans d.o.o., građani iz dijaspore, Sportski savez Općine Velika Kladuša

  Očekivani rezultati: Održavanje obuke i zapošljavanje minimalno 20 nezaposlenih osoba, mladih i žena, uspostavljanje start-up programa za mlade u saradnji sa dijasporom koji će rezultirati sa 3 poslovne ideje, organizacija Prvog svjetskog prvenstva dijaspore iz Općine Velika Kladuša u malom nogometu, kreiranje Strategije komunikacije sa dijasporom.

  Informacije o projektu: Uz partnersko djelovanje lokalne zajednice i dijaspore, predviđena je podrška Općini Velika Kladuša kroz transfer znanja i mentorstvo dijaspore vodeći ka zapošljavanju minimalno 20 nezaposlenih osoba u izvozno orijentisanom pogonu za pletenje specijaliziranog namještaja (10), te dispečerskoj kompaniji (10) čiji su osnivači osobe iz dijaspore koji rade za američko tržište. Također, projektom je planirana implementacija start-up program za mlade u saradnji sa dijasporom, organizacija Prvog svjetskog prvenstva dijaspore iz Općine Velika Kladuša u malom nogometu, te unapređenje institucionalnog sistema komunikacije sa dijasporom kroz kreiranje Strategije komunikacije iz dijaspore kojom će biti definisan način komuniciranja između lokalne uprave i dijaspore.

   

  DOKUMENTI/FAJLOVI

  Nema dodatnih dokumenata ili fajlova

  Pitajte nas