Švicarska agencija za razvoj i saradnju SDC

Švicarska i Bosna i Hercegovina (BiH) su dugogodišnji partneri još od proglašenja nezavisnosti zemlje 1992.

Podržavajući zemlju u provedbi njenih nacionalnih razvojnih ciljeva i međunarodnih obaveza, Švicarski Program saradnje u BiH zajednički provode razne Švicarske federalne institucije, uglavnom djelujući kroz Švicarsku agenciju za razvoj i saradnju (SDC) i Švicarski državni Sekretarijat za ekonomska pitanja (SECO). Od 1996, Švicarska je podržala BiH sa preko milijardu BAM preko lokalnih i regionalnih razvojnih projekata, kao i preko doprinosa za multilateralne programe.

Ukupni cilj Švicarskog Programa saradnje je pružiti više i bolje ekonomske, socijalne i političke mogućnosti i perspektive građanima BiH.

U duhu našeg dugoročnog opredjeljenja i angažmana, glavne domene su: zdravstvo, privreda i zapošljavanje, kao i demokratsko upravljanje, opštinske usluge i pravosuđe. Nadalje, Švicarska podupire BiH u uspostavljanju povoljnog okruženja za ljude iz BiH dijaspore koji su voljni aktivno podržati razvoj zemlje.

Za više informacija o Švicarskoj strategiji saradnje za BiH 2017 – 2020 posjetite web stranicu ambasade www.eda.admin.ch/bosnia-and-herzegovina i www.SwissinBiH.ba // www.svicarskauBiH.ba Facebook stranicu www.facebook.com/SwissEmbassySarajevo/ YouTube SwissEmbassy@CH_Sarajevo

SDC www.eda.admin.ch/deza/en/home.html je agencija za međunarodnu saradnju Ministarstva vanjskih poslova (FDFA). Ona je odgovorna za cjelokupnu koordinaciju sa drugim federalnim vlastima za razvoj i saradnju s istočnom Europom kao i za pružanje humanitarne pomoći od strane Švicarske Konfederacije.

Razvojni program Ujedinjenih nacija UNDP

Čime se bavimo

Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP) je globalna razvojna mreža UN-a, koja djeluje u skoro 170 zemalja i teritorija. U Bosni i Hercegovini, posvećeni smo pomaganju zemlji kroz jačanje državnih i lokalnih kapaciteta za provedbu političkih, ekonomskih i socijalnih reformi i razvoja. UNDP godišnje u BiH realizira blizu 30 miliona američkih dolara kroz svoje četiri ključne oblasti djelovanja: Pravda i sigurnost, Socijalno uključivanje i demokratska uprava, Ruralni i regionalni razvoj, i Energija i okoliš. Pored toga, UNDP se stara o Uredu rezidentnog koordinatora UN-a za BiH, te usko surađuje sa ostalim UN agencijama, koje realiziraju još 20 miliona američkih dolara programskih sredstava.

Naši ciljevi

Od 1996. godine, UNDP pruža podršku građanima Bosne i Hercegovine na putu od postkonfliktnog oporavka prema održivom razvoju.

Naš cilj je održiv, demokratski i miroljubiv razvoj BiH unutar postojećih granica, gdje socijalni, ekonomski i okolišni aspekti razvoja koegzistiraju u harmoniji, povećavajući kvalitet života svih bh. građana podjednako.

Naša pozicija i programi potpuno su u skladu sa evropskim težnjama društva i pretpostavljaju demokratske, političke, ekonomske i okolišne standarde koji su u punoj mjeri usaglašeni sa Poveljom UN-a i programskim pristupima UN-a.

Programske aktivnosti UNDP-a u BiH vođene su Okvirom razvojne pomoći Ujedinjenih nacija (UNDAF) za period 2010-2014, koji su odobrili Vijeće ministara BiH i Tim Ujedinjenih nacija u BiH (UNCT).

Međunarodna organizacije za migracije (IOM) u Bosni i Hercegovini

Međunarodna organizacija za migracije (IOM) – Agencija za migracije pri Ujedinjenim narodima – vodeća je međudržavna organizacija u području migracija koja blisko surađuje s vladinim, međuvladinim i nevladinim partnerima.

IOM je prisutna u Bosni i Hercegovini (BiH) od 1992. godine, kada je prvo bila smještena u podrumu bolnice Koševo, gdje je organizirala medicinsku evakuaciju osoba nastradalih u ratnim djelovanjima koje se nisu mogli liječiti u BiH. Po završetku rata IOM je, skupa s međunarodnom zajednicom, nastavila pomagati stanovništvu BiH u ponovnoj izgradnji svojih života i u radu za bolju budućnost.

IOM Misija

IOM je posvećen načelu da su humane i zakonite migracije korisne i migrantima i društvu u cjelini.
Kao vodeća međunarodna organizacija, IOM djeluje sa partnerima u međunarodnoj zajednici da:
 Asisitira u odgovoru na rastuće operativne izazove u upravljanju migracijama
 Poboljša razumijevanje migracionih pitanja
 Potiče socijalni i ekonomski razvoj kroz migracije
 Podržava ljudsko dostojanstvo i dobrobit migranata

Za više informacija o IOM-u posjetite web stranicu IOM BiH http://bih.iom.int/ i
Facebook stranicu https://www.facebook.com/IOMUNBH/?ref=bookmarks

Opštine sa kojima je MLJPI potpisalo Memorandum o saradnji u oblasti dijaspore

Kontakt podaci za opštine i koordinatore za dijasporu

GRAD BIHAĆ
Bosanska 4. 77000 Bihać
Tel: 037 229 605
Fax: 037 222 220
kabinet@bihac.org Tel: 037/229-631

Koordinator za dijasporu

061/162-122
ermin.zulic@hotmail.com

OPĆINA BOSANSKI PETROVAC
Bosanska 110.
77250 Bosanski Petrovac
Tel: 037 883 579
Fax: 037 881 012
opcinabp@bih.net.ba

Koordinator za dijasporu

Tel: 037 883 570
opcinabp@bih.net.ba
velaga.bobana@gmail.com

OPĆINA GRADAČAC
Huseina Kapetana G. 54.
76250 Gradačac
Tel: 035 369 760
Fax: 035 369 751
edis.dervisagic@gradacac.ba

OPĆINA JAJCE
Nikole Šopa bb
70101 Jajce
Tel: 030 658 013
Fax: 030 547 740

Koordinator za dijasporu

Tel:030 658 174
dijana.opc.jc@gmail.com

OPĆINA KLADANJ
Kladanjskih brigada 2.
75280 Kladanj
Tel: 035 621 150
Fax: 035 621 150
opcinakl@bih.net.ba

Koordinator za dijasporu

Tel: 061/289-403
denis_camdzic@hotmail.com

OPĆINA KLJUČ
Branilaca BiH 78.
79280 Ključ
Tel: 037 662 054
Fax: 037 661 104
opckljuc@bih.net.ba

Koordinator za dijasporu

Tel:037 661 100
amirhadzic68@gmail.com

OPĆINA KREŠEVO
Fra Grge Martića 43.
71260 Kreševo
Tel: 030 806 622
Fax: 030 806 826
nacelnilk@kresevo.ba

Koordinator za dijasporu

zora.vidovic@gmail.com
opcina@kresevo.ba

OPĆINA LJUBUŠKI
Zrinsko frankopanska 71. 88320 Ljubuški
Tel: 039 835 502
Fax: 039 833 81
opcina.ljubuski@tel.net.ba

Koordinator za dijasporu

Tel: 039 835 539
anskegro86@gmail.com

OPĆINA MAGLAJ
Viteška ulica broj 4. 74250 Maglaj
Tel: 032 609 550
Fax: 032 609 551
opcina@maglaj.ba

Koordinator za dijasporu

Tel: 032 609 550
nermin.beslagic@maglaj.ba

OPĆINA NOVI GRAD
Bul. Meše Selimovića 97. 71000 Sarajevo
Tel: 033 452 422
Fax: 033 586 705
infonovigrad@novigradsarajevo.ba

Koordinator za dijasporu

tel: 033/291-302
anera@novigradsarajevo.ba

OPĆINA POSUŠJE
Fra Grge Martića 30. 88240 Posušje
Tel: 039 681 035
Fax: 039 681 041
nacelnik@posusje.net

Koordinator za dijasporu

ivan.milicevic@posusje.net
Tel: 039 681 035

OPĆINA SANSKI MOST
Banjalučka 3. 79260 Sanski Most
Tel: 037 689 345
Fax: 037 686 130
nacelnik@sanskimost.gov.ba

Koordinator za dijasporu

Tel: 037 689 126
amer@sanskimost.gov.ba

OPĆINA USORA
Sivša bb 74230 Usora
Tel: 032 895 240
Fax: 032 893 514
zvonimir.andjelic@usora.com

Koordinator za dijasporu

Tel: 032/895-239
063/379-422
mario.pranjic@usora.com

OPĆINA VELIKA KLADUŠA
H. Pozderca 3.
77230 Velika Kladuša
Tel: 037 770 025
Fax: 037 775 272
vkladusa@bih.net.ba

OPĆINA ZAVIDOVIĆI
Safvet bega Bašagića bb
72220 Zavidovići
Tel: 032 878 327
Fax: 032 868 230
opzdici@bih.net.ba

Koordinator za dijasporu

opzdici@bih.net.ba
dzeraldina.milicevic@gmail.com

OPĆINA ŽEPČE
Stjepana Radića 2. 72230 Žepče
Tel: 032 888 601
Fax: 032 888 609
nacelnik.zepce@tel.net.ba

OPĆINA ŽIVINICE
Alije Izetbegović 28. 75270 Živinice
Tel: 035 743 303
Fax: 035 772 125
nacelnik@opcinazivinice.ba

Koordinator za dijasporu

Tel: 035/743-380
mina@opcinazivinice.ba
dijaspora@opcinazivinice.ba

GRAD ZENICA
Trg BiH 6.
72000 Zenica
Tel: 032 401 215
Fax: 032 241 614
gradska.uprava@zenica.ba

GRAD PRIJEDOR
Trg Oslobođenja br. 1.
79101 Prijedor
Telefon: 052/245-100
Fax: 052/231-177
gradonacelnik@prijedorgrad.org

Koordinator za dijasporu

Tel: 052 214 333
zinajda.hosic@prijedorgrad.org

GRAD BIJELJINA
Trg Kralja Petra I Karađorđevića br. 1
76300 Bijeljina
Tel: 055/233-100
Fax: 055/211-922
mayor@gradbijeljina.org

GRAD DOBOJ
Hilandarska br. 1.
74101 Doboj
Tel: 053/242-130
Fax: 053/242-258
gradonacelnik@doboj.gov.ba

Koordinator za dijasporu

Tel: 053 242 001

065/561-286
gradonacelnik@doboj.gov.ba

OPŠTINA BRATUNAC
Svetog Save 260.
75420 Bratunac
Tel: 056/410-176
Fax: 056/410-337
bratopst@teol.net

OPŠTINA BROD
Svetog Save 17.
74450 Brod
Tel: 053/610 116
Fax: 053/661-116
nacelnik@opstina-brod.net

Koordinator za dijasporu

Tel: 053/610-114
061/144-347
kolibe@yahoo.com

OPŠTINA ČELINAC
Prvog Krajiškog prolet. bataljona 50.
78240 Čelinac
Tel: 051/553-010
Fax: 051/553-015
momcilo.zeljkovic@opstina- celinac.com

OPŠTINA LAKTAŠI
Karađorđeva 56. 78250 Laktaši
Tel: 051/334-215
Fax: 051/334-258

Koordinator za dijasporu

bojana.kondic@laktasi.net

OPŠTINA LOPARE
Cara Dušana 143.
75240 Lopare
Tel: 055/650-174
Fax: 055/650-304
loparena@teol.net

Koordinator za dijasporu

Tel: 055 650 178
loparepd@teol.net

OPŠTINA NEVESINJE
Cara Dušana 44. 88280 Nevesinje
Tel: 059/610-330
Fax: 059/601-018
nacelnik.nevesinje@gmail.com

Koordinator za dijasporu

Tel: 059 602 802
strategija.nevesinje@gmail.com

OPŠTINA SOKOLAC
Glasinačka 13.
71350 Sokolac
Tel: 057/448-712
Fax: 057/448-056
nacelnik@opstinasokolac.net

Koordinator za dijasporu

Tel: 057/444-141
mladena.eric@opstinasokolac.net

OPŠTINA STANARI
Stanari bb, 74208 Stanari,
tel: +387 53 201-810 – centrala
Faks: +387 53 290-966
nacelnik@opstinastanari.com

Pitajte nas