Švicarska agencija za razvoj i saradnju SDC

Švicarska i Bosna i Hercegovina (BiH) su dugogodišnji partneri još od proglašenja nezavisnosti zemlje 1992.

Podržavajući zemlju u provedbi njenih nacionalnih razvojnih ciljeva i međunarodnih obaveza, Švicarski Program saradnje u BiH zajednički provode razne Švicarske federalne institucije, uglavnom djelujući kroz Švicarsku agenciju za razvoj i saradnju (SDC) i Švicarski državni Sekretarijat za ekonomska pitanja (SECO). Od 1996, Švicarska je podržala BiH sa preko milijardu BAM preko lokalnih i regionalnih razvojnih projekata, kao i preko doprinosa za multilateralne programe.

Ukupni cilj Švicarskog Programa saradnje je pružiti više i bolje ekonomske, socijalne i političke mogućnosti i perspektive građanima BiH.

U duhu našeg dugoročnog opredjeljenja i angažmana, glavne domene su: zdravstvo, privreda i zapošljavanje, kao i demokratsko upravljanje, opštinske usluge i pravosuđe. Nadalje, Švicarska podupire BiH u uspostavljanju povoljnog okruženja za ljude iz BiH dijaspore koji su voljni aktivno podržati razvoj zemlje.

Za više informacija o Švicarskoj strategiji saradnje za BiH 2017 – 2020 posjetite web stranicu ambasade www.eda.admin.ch/bosnia-and-herzegovina i www.SwissinBiH.ba // www.svicarskauBiH.ba Facebook stranicu www.facebook.com/SwissEmbassySarajevo/ YouTube SwissEmbassy@CH_Sarajevo

SDC www.eda.admin.ch/deza/en/home.html je agencija za međunarodnu saradnju Ministarstva vanjskih poslova (FDFA). Ona je odgovorna za cjelokupnu koordinaciju sa drugim federalnim vlastima za razvoj i saradnju s istočnom Europom kao i za pružanje humanitarne pomoći od strane Švicarske Konfederacije.

Razvojni program Ujedinjenih nacija UNDP

Čime se bavimo

Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP) je globalna razvojna mreža UN-a, koja djeluje u skoro 170 zemalja i teritorija. U Bosni i Hercegovini, posvećeni smo pomaganju zemlji kroz jačanje državnih i lokalnih kapaciteta za provedbu političkih, ekonomskih i socijalnih reformi i razvoja. UNDP godišnje u BiH realizira blizu 30 miliona američkih dolara kroz svoje četiri ključne oblasti djelovanja: Pravda i sigurnost, Socijalno uključivanje i demokratska uprava, Ruralni i regionalni razvoj, i Energija i okoliš. Pored toga, UNDP se stara o Uredu rezidentnog koordinatora UN-a za BiH, te usko surađuje sa ostalim UN agencijama, koje realiziraju još 20 miliona američkih dolara programskih sredstava.

Naši ciljevi

Od 1996. godine, UNDP pruža podršku građanima Bosne i Hercegovine na putu od postkonfliktnog oporavka prema održivom razvoju.

Naš cilj je održiv, demokratski i miroljubiv razvoj BiH unutar postojećih granica, gdje socijalni, ekonomski i okolišni aspekti razvoja koegzistiraju u harmoniji, povećavajući kvalitet života svih bh. građana podjednako.

Naša pozicija i programi potpuno su u skladu sa evropskim težnjama društva i pretpostavljaju demokratske, političke, ekonomske i okolišne standarde koji su u punoj mjeri usaglašeni sa Poveljom UN-a i programskim pristupima UN-a.

Programske aktivnosti UNDP-a u BiH vođene su Okvirom razvojne pomoći Ujedinjenih nacija (UNDAF) za period 2010-2014, koji su odobrili Vijeće ministara BiH i Tim Ujedinjenih nacija u BiH (UNCT).

Međunarodna organizacije za migracije (IOM) u Bosni i Hercegovini

Međunarodna organizacija za migracije (IOM) – Agencija za migracije pri Ujedinjenim narodima – vodeća je međudržavna organizacija u području migracija koja blisko surađuje s vladinim, međuvladinim i nevladinim partnerima.

IOM je prisutna u Bosni i Hercegovini (BiH) od 1992. godine, kada je prvo bila smještena u podrumu bolnice Koševo, gdje je organizirala medicinsku evakuaciju osoba nastradalih u ratnim djelovanjima koje se nisu mogli liječiti u BiH. Po završetku rata IOM je, skupa s međunarodnom zajednicom, nastavila pomagati stanovništvu BiH u ponovnoj izgradnji svojih života i u radu za bolju budućnost.

IOM Misija

IOM je posvećen načelu da su humane i zakonite migracije korisne i migrantima i društvu u cjelini.
Kao vodeća međunarodna organizacija, IOM djeluje sa partnerima u međunarodnoj zajednici da:
 Asisitira u odgovoru na rastuće operativne izazove u upravljanju migracijama
 Poboljša razumijevanje migracionih pitanja
 Potiče socijalni i ekonomski razvoj kroz migracije
 Podržava ljudsko dostojanstvo i dobrobit migranata

Za više informacija o IOM-u posjetite web stranicu IOM BiH http://bih.iom.int/ i
Facebook stranicu https://www.facebook.com/IOMUNBH/?ref=bookmarks

Pitajte nas