O NAMA

Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice je osnovano u aprilu 2000. godine Zakonom o Vijeću ministara BiH  i u skladu sa članom 12. Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH”, br. 5/03, 42/03, 26/04, 42/04, 45/06 i 88/07) nadležno je za:
 •  praćenje i provođenje međunarodnih konvencija i drugih dokumenata iz oblasti ljudskih prava i osnovnih sloboda;
 • promovisanje i zaštita ličnih i kolektivnih ljudskih prava i sloboda;
 • koordinaciju i pripremu izvještaja nadležnim domaćim organima i institucijama i međunarodnim institucijama i organizacija o provođenju obaveza iz međunarodnih konvencija i međunarodnih dokumenata;
 • kreiranje i provođenje aktivnosti n a ispunjavanju obaveza BiH u pogledu prijema u evroatlantske integracije, a posebno u vezi sa primjenom Evropske konvencije o ljudskim pravima i osnovnim slobodama i njenim protokolima;
 • uspostavljanje i funkcioniranje zastupnika/agenta Vijeća ministara BiH i Ureda zast upnika/agenta Vijeća ministara BiH pred Evropskim sudom za ljudska prava;
 • uspostavljanje i funkcioniranje Agencije za ravnopravnost spolova u BiH i staranje o ravnopravnosti spolova;
 • praćenje, izrada i distribuiranje informacija o standardima, os tvarenjima i aktivnostima u oblasti ljudskih prava;
 • saradnja sa vjerskim zajednicama;
 • saradnja sa nacionalnim manjinama i njihovim udruženjima;
 • saradnja sa institucijama i organizacijama zaduženim za traženje nestalih lica u BiH;
 • saradnja sa Crvenim krstom/križom BiH i Međunarodnim komitetom Crvenog krsta/križa i humanitarnim organizacijama;
 • staranje o pravima i pitanjima izbjeglica u BiH nakon utvrđivanja njihovog statusa ;
 • provođenje Aneksa VII Općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini, kao i praćenje i nadzor provođenja tog Aneksa;
 • kreiranje i provođenje politike BiH u oblasti povratka izbjeglica i raseljenih lica u BiH, projekata rekonstrukcije, i obezbjeđenje drugih uslova za održiv povratak;
 • koordiniranje, usmjeravanje i nadzor u okviru Komisije za izbjeglice i raseljena lica, aktivnosti entiteta i drugih institucija u BiH odgovornih za provođenje politike u ovoj oblasti;
 • sve ostale aktivnosti propisane Zakonom, i/ili koje se odnose na provođenje Aneksa VI i VII Općeg okvirnog sporazuma za mir u BiH;
 • sve podatke koje Ministarstvo cijeni relevantnim u skladu sa svim važećim standardima o zaštit i podataka;
 • saradnja sa nevladinim sektorom po pitanjima iz nadležnosti ministarstva;
 • kreiranje politike Bosne i Hercegovine prema iseljeništvu;
 • prikupljanje, sistematiziranje, publikovanje i distribuiranje svih podataka iz nadležnosti ministarstva.
Ministarstvo je nadležno i za obavljanje poslova koji su u nadležnosti BiH i koji se odnose na utvrđivanje osnovnih načela koordiniranja akitivnosti, usklađivanja politika i planova organa vlasti BiH i međunarodne zajednice u oblasti: stambene politike, obnove i razvoja i projekta održivog povratka i njihovog evidentiranja.

SEKTOR ZA ISELJENIŠTVO

Zakonom o ministarstvima i drugim organima uprave u Bosni i Hercegovini utvrđeno je da je Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH (MLJPI) između ostalog nadležna institucija za kreiranje politike Bosne i Hercegovine prema iseljeništvu. U okviru ovog Ministarstva djeluje Sektor za iseljeništvo u okviru kojeg djeluju dva odsjeka: Odsjek za statusna pitanja i informiranje iseljeništva i Odsjek za privrednu, obrazovnu, naučnu i kulturnu saradnju.

Šta radimo

 • Uključujemo se u izradu legislative, strateških razvojnih dokumenata u oblastima od važnosti za iseljeništvo  i uključivanje iseljeništva u razvoj.
 • Redovno izvještavamo Vijeće ministara Bosne i Hercegovine o stanju u oblasti iseljeništva i mogućnostima korištenja resursa dijaspore u svrhu razvoja Bosne i Hercegovine i predlažemo mjere za unapređenje stanja u ovoj oblasti.
 • Pratimo stanje bosanskohercegovačkog iseljeništva u vezi sa pitanjima značajnim za njihov položaj u državama prijema  i domovini.
 • Kontinuirano prikupljamo različite informacije o bosanskohercegovačkom iseljeništvu, koje su velikim dijelom prezentirane u nekoliko publikacija o iseljeništvu, koje smo štampali i objavili online/u e-formatu, te ih tako učinili dostupnim svim zainteresiranim akterima.
 • Radimo na prikupljanju podatka o doktorima nauka, poduzetnicima, piscima i uspješnim iseljenicima u različitim oblastima u svijetu i uspostavljamo kontakte sa njima.
 • Prikupljamo podatake o iseljeničkim organizacijama i medijima.
 • Podržavamo akademska istraživanja iz oblasti emigracije iz Bosne i Hercegovine. Organizirali smo dvije istraživačke radionice o bosanskohercegovačkoj emigraciji sa posebnim fokusom na vezu sa razvojem.
 • Podržavamo projekte lokalnih zajednica i nevladinih organizacija u oblasti migracije i razvoja.
 • Podržavamo aktivnosti pojedinaca i organizacija na prijenosu znanja iz dijaspore u Bosnu i Hercegovinu.
 • Organiziramo predstavljanje pisaca iz iseljeništva na Međunarodnom sajmu knjige u Sarajevu.
 • Kontinuirano informiramo iseljenike – direktno, putem web stranice Ministarstva i ostalih vidova komunikacije.
 • Radimo na unapređenju saradnje sa organizacijama i pojedincima iz iseljeništva.
 • Izdali smo nekoliko publikacija o iseljeništvu: Ko je ko u bh. dijaspori – doktori nauka i naučnoistraživački radnici (dvije publikacije 2009. i 2010. godine), Ko je ko u bh. dijaspori – Pisci, Poslovni imenik dijaspore, Adresar organizacija, udruženja i klubova u bh. iseljeništvu, Pregled stanja bosanskohercegovačkog iseljeništva (dvije publikacije 2008. i 2014. godine),  Zbornik radova Migracije iz BiH,  Zbornik radova Migracije u funkciji razvoja, Iseljeništvo i razvoj Bosne i Hercegovine: Uspješni primjeri, Dijaspora i razvoj Bosne i Hercegovine (istraživanje sa preporukama). Sve publikacije, kao i brojni drugi dokumenti  u elektronskoj formi dostupni su na web stranici. 

Naš cilj

I dalje raditi na uključivanju u kreiranje  politika u Bosni i Hercegovini i drugih aktivnosti koje će omogućiti:

 • Prijenos znanja bosanskohercegovačkih stručnjaka iz inozemstva.
 • Investiranje bosanskohercegovačkog iseljeništva u Bosnu i Hercegovinu.
 • Razvijanje programa o povezivanju novčanih doznaka i štednje bosanskohercegovačkih iseljenika sa razvojem Bosne i Hercegovine.
 • Podizanje svijesti o značaju i mogućoj ulozi bosanskohercegovačkog iseljeništva za razvoj Bosne i Hercegovine.
 • Aktivnosti organizacija bosanskohercegovačkih iseljenika na njegovanju kulturnog identiteta naroda Bosne i Hercegovine.
 • Kontinuirano i kvalitenije informiranje iseljeništva.
 • Bolju komunikaciju sa iseljeništvom.

O PROJEKTU

ZAŠTO WEB PORTAL ZA DIJASPORU?

Cilj uspostavljanja web portal-a za dijasporu je stvaranje platforme za dvosmjernu komunikaciju između organizacija i pojedinaca BiH dijaspore među sobom kao i sa institucijama, privatnim sektorom, civilnim sektorom i pojedincima u Bosni i Hercegovini.

Putem web portala pripadnici BiH dijaspore će imati mogućnost da podijele svoja iskustva stečena u inostranstvu, svoje ideje, aktivnosti i znanje u svojim područjima ekspertize, da ostvare virtuelnu razmjenu i prijenos znanja i vještina, te promovišu inicijative iz dijaspore za razvoj Bosne i Hercegovine.

Web portal omogućava virtuelno okruženje u kojem će korisnici komunicirati u skladu sa principima društvenih mreža, pridružitvati se različitim interesnim grupama, imat će pristup potrebnim informacijama ovisno o ulozi koju budu imali na portalu.

Web portal predstavlja jezgro društvenog, kulturnog i ekonomskog života dijaspore, koja snagom zajednice treba da ujedini one koji su se raselili po svijetu.

Pozivamo vas da svojim komentarima i sugestijama doprinesete unapredjenje ovog web portala!

Podijeli na:

Pitajte nas